Joomla 1.6 wird benötigt!
Joomla 1.6 wird benötigt!
Joomla 1.6 wird benötigt!
Joomla 1.6 wird benötigt!
Joomla 1.6 wird benötigt!
Joomla 1.6 wird benötigt!

START

STRONA ARCHIWALNA

Zapraszamy do korzystania z nowej strony internetowej świetlicy:

www.swietlicasrodowiskowa.sulkowice.pl

 

REKRUTACJA DO ŚWIETLICY  ŚRODOWISKOWEJ  W SUŁKOWICACH

Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach, ul. Sportowa 51 informuje,   że od 1 września     2020 r. wznawia  prowadzenie  zajęć dla dzieci i młodzieży.

Zajęcia będą się odbywały  w Sułkowicach, Biertowicach, Harbutowicach i Rudniku od poniedziałku do piątku w godzinach dostosowanych do rozkładu zajęć szkolnych.  

Jak zapisać dziecko na świetlicę?

Aby zapisać dziecko, wystarczy pobrać kartę zapisu ze strony internetowej Gminy, Świetlicy lub u wychowawczyni świetlicy. Uzupełnioną kartę wraz z zaświadczeniami                      o zatrudnieniu rodziców należy złożyć w terminie od 24 sierpnia do 3 września w Filiach Świetlicy w danej miejscowości.

Terminy zapisów:

 Sułkowice od 24.08.2020 do 03.09.2020 w godzinach od 7.00 do 15.00,

  filia Harbutowice, Biertowice i Rudnik od 24.08.2020 do 1.09.2020 w godzinach od 8.00 do 12.00 oraz 02.09.2020 do 03.09.2020 w godzinach 12.00 do 16.00.

W Świetlicy w Sułkowicach można pobrać i zwrócić kartę do wszystkich filii w każdej miejscowości gminy w godzinach od 7.00 do 15.00.

 W dniu 4 września zostanie sporządzona lista dzieci przyjętych do świetlicy, która będzie do wglądu w Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach, w jej filiach, jak również istnieje możliwość udzielenia informacji  telefonicznej o przyjętych dzieciach.

 

Zajęcia w świetlicy są bezpłatne dla wszystkich.

Wszelkich informacji udzielamy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 12 312-70-87  w godzinach od 7.00 do 15.00

Kierownik Świetlicy – Bernadeta Żurek                  

Do pobrania: Karta uczestnika świetlicy            

 

KORONAWIRUS – NOWE ZAGROŻENIE

 

     Wakacje 2020 będą inne niż zwykle, bo wszyscy, musimy nauczyć się nowych zasad bezpieczeństwa i wyrobić sobie nawyki, które pomogą nam ochronić się przed koronawirusem. Choć pozwolono na otwarcie hoteli i pensjonatów, a kolejne kraje zapraszają zagranicznych turystów, to warto pamiętać, że pandemia nie minęła. Nadal są państwa i regiony, których lepiej unikać. Planujesz wakacje w Polsce? Także w kraju nie wolno Ci zapomnieć o bezwzględnej higienie i innych nadzwyczajnych środkach ostrożności. Więcej zasad znajdziesz poniżej. 

1234 " style="color: #0000cc; text-decoration-line: underline;">Przejdź


 

Kierownik Świetlicy Środowiskowej

ogłasza nabór na wolne stanowisko

 

Główny księgowy

w Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach

  

Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach ogłasza nabór na stanowisko Głównego księgowego - 1/2 etatu - prowadzony w drodze postępowania konkursowego

 

1. Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie,

2) spełnia wymagania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z  późn. zm.)

a)     - ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b)    -  nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;  

c)   -   cieszy się nieposzlakowaną opinią;

d)    -  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

e)     - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego;

f)    -   posiada bardzo dobrą znajomość regulacji dotyczących finansów publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej, organizacji samorządu terytorialnego;

 

2. Wymagania dodatkowe:

1)    -  umiejętność obsługi komputera (w tym program Płatnik);

2)    -  doświadczenie na stanowisku głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych;

3)    -  znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, przepisów około ustawowych;

4)   -   posiadanie takich cech osobowości jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność pracy w zespole, punktualność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)    - całość zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej w świetle obowiązujących przepisów prawno-księgowych;

2)     - sporządzanie sprawozdań finansowych;

3)     - przygotowywanie planów ekonomiczno-finansowych jednostki;

4)    -  sporządzanie deklaracji podatkowych, w tym JPK;

5)     - sporządzanie deklaracji ZUS;

6)     - wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

7)     - dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz składanie podpisu na dokumentach dotyczących danej operacji finansowej zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych;

8)    - dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz składanie podpisu na umowach powodujących zaciągnięcie zobowiązań Kierownika zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

 

4. Niezbędne dokumenty:

a.       życiorys  z uwzględnieniem kariery zawodowej;

b.       list motywacyjny;

c.       kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie;

d.       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

e.       kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie;

f.        oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

g.       oświadczenie o stanie zdrowia i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o tym, że nie toczy się postępowanie sądowe w sprawie karnej;

h.       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

i.        wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury naboru, zgodnie  z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.( Dz.U z 2019 r., późn.1781 ze zm., oraz zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

j.        wszystkie dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

 

5. Dodatkowymi dokumentami mogą być:

a.       kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i inne dokumenty potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe (w przypadku przejścia do dalszego etapu naboru – oryginały do wglądu);

b.       referencje;

c.       kserokopie świadectw pracy.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w na dzienniku podawczym Szkoły Podstawowej nr 2 w Sułkowicach ul. Sportowa 51, 32-440 Sułkowice lub pocztą na adres Szkoły Podstawowej nr 2 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego” w terminie do dnia 30.07.2020 r. do godz. 15.00.

 

W przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową, decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do jednostki.

 Dokumenty aplikacyjne niekompletne lub złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.

 Nabór składa się z dwóch etapów:

- selekcji wstępnej (formalnej) - analizy dokumentów  aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru,

- selekcji merytorycznej – rozmowy kwalifikacyjnej i testu kwalifikacyjnego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Świetlicy oraz Biuletynu Informacji Publicznej Świetlicy.

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu naboru mogą być odebrane osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po wyżej wymienionym terminie zostaną  komisyjnie zniszczone.

 

Administratorem danych osobowych jest Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach.

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (udzielona zgoda) lub b) (realizacja umowy) RODO w celu prowadzenia korespondencji z Państwem.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Prawa jakie Państwu przysługują to prawo: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony.

Podanie Danych przez Państwa jest dobrowolne, jednakże brak podania danych skutkuje brakiem możliwości skontaktowania się z Państwem.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać profilowaniu.

 

Kierownik Świetlicy Środowiskowej

Bernadeta Żurek


Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach ogłasza nabór kandydatów  na stanowisko wychowawcy świetlicy.


Praca na ½ etatu (20 godzin tygodniowo - umowa o pracę) od poniedziałku do piątku w godzinach  popołudniowych.

Wymagane wykształcenie wyższe pedagogiczne  pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o  szkolnictwie wyższym (preferowana pedagogika społeczno – opiekuńcza, specjalna, psychologia i pokrewne).

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku to między innymi:

- opieka i wychowanie,

- pomoc w nauce,

- organizacja czasu wolnego,

- zabawy i  zajęcia  sportowe, 

- rozwój zainteresowań wychowanków.

 

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie CV oraz listu motywacyjnego drogą mailową  na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Sportowa 51,  32-440 Sułkowice w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wychowawcę Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach” w terminie do dnia 17 lipca 2020 r. do godziny 15:00.

 

Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach

 Bernadeta Żurek

 

 

Administratorem danych osobowych jest Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach.

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (udzielona zgoda) lub b) (realizacja umowy) RODO w celu prowadzenia korespondencji z Państwem.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Prawa jakie Państwu przysługują to prawo: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony.

Podanie Danych przez Państwa jest dobrowolne, jednakże brak podania danych skutkuje brakiem możliwości skontaktowania się z Państwem.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać profilowaniu.

 

 

BEZPIECZNE WAKACJE 

JAK ZACHOWYWAĆ SIĘ PODCZAS WAKACJI, CZYLI JAK WYPOCZYWAĆ Z GŁOWĄ!!!

Poniżej znajdziecie kilka cennych rad, o których należy pamiętać podczas wakacji :)

 

12345677199192 " style="color: #0000cc; text-decoration-line: underline;">Przejdź


MIŁE WSPOMNIENIA

     Zakończenie roku szkolnego i rozpoczęcie wakacji to  niewątpliwie dobry moment na krótkie „powspominanie” i podsumowanie świetlicowych przygód.

     Na poszczególnych filiach – w Biertowicach, Sułkowicach, Rudniku i Harbutowicach odbywały się zajęcia, które uwzględniały kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta i uroczystości. Podejmowane przez panie działania ukierunkowane zostały na rozwój zainteresowań wychowanków, a także zaspakajanie ich potrzeb opiekuńczo – wychowawczych.

     Było wiele fajnych wydarzeń organizowanych dla wszystkich dzieci ze świetlicy bądź w poszczególnych filiach. Oto niektóre z nich:

ü  Wyjazd Integracyjny do Czasławia na „Zaczarowane Wzgórze”

ü  Udział w zajęciach z cyklu „Porozmawiajmy o …” organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Sułkowicach

ü  Zabawy andrzejkowe w poszczególnych placówkach

ü  Wizyta św. Mikołaja

ü  Wyjazd „mikołajkowy” do Krakowa; zwiedzanie Fabryki Cukierków oraz Żywego Muzeum Obwarzanka.

ü  Wspólna Wigilia; czytanie Pisma Świętego, posiłek wigilijny i kolędowanie przy akompaniamencie gitary

ü  Bale i zabawy w okresie karnawału

 

Wszystkim uczniom dziękujemy za aktywność i zaangażowanie.

Życzymy bezpiecznych, radosnych i słonecznych wakacji – pełnych niezapomnianych wrażeń !!!

 

1234567992 192 294 194 296 1 " style="color: #0000cc; text-decoration-line: underline;">Przejdź
AKCJA LATO 2020 ODWOŁANA


W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach informuje, że podczas tegorocznych wakacji  nie będą organizowane zajęcia w ramach Akcji Lato 2020.

 

Kierownik Świetlicy

Bernadeta Żurek

 

 

23 czerwca - DZIEŃ TATY


Życzenia na Dzień Ojca to nie lada wyzwanie. Chcemy, żeby były naprawdę wyjątkowe. Przygotowaliśmy dla Ciebie różne propozycje — poniżej znajdują się życzenia dla Taty te bardziej śmieszne, jak i poważne, eleganckie. Życzenia dla Ojca są jednym z elementów udanego prezentu! Jeśli nie wiesz jeszcze, jaki prezent z okazji Dnia Ojca podarować swojemu  Tacie, spróbuj sam go zrobić. Nasza propozycja to laurka z origami w kształcie koszuli z krawatem. (link do wykonania znajduje się poniżej). Zobacz nasze pomysły na oryginalne ŻYCZENIA NA DZIEŃ OJCA!


Życzenia dla Taty z okazji Dnia Ojca

W dniu dzisiejszym drogi Tatku,

odpłyń gdzieś na marzeń statku.

Będę spełniać twe życzenia,

dzień dzisiejszy wszystko zmienia.

Obchodzimy święto Twoje,

więc pozostaw trudy, znoje!


Życzenia z okazji Dnia Ojca

od dzieci Niech Ci się spełnią pragnienia,

niech słonko zawsze Ci świeci!

Przyjmij te skromne życzenia

od kochających Cię dzieci.

 

Dziś dzień ojca Drogi Tato.

 Co Ty dzisiaj powiesz na to?

Ślę Ci szczere me życzenia.

Czy w twym życiu to coś zmienia?

Mam nadzieję, że się cieszysz

 i że dzisiaj się nie spieszysz.

 Bo to święto jest dla Ciebie, byś urządził je dla siebie.

 

Najserdeczniejsze przyjmij życzenia

zamiarów i marzeń spełnienia,

w działaniu i w pracy- sukcesu.

Niech szczęście pilnuje Twojego adresu,

 jak wierny cień trwa obok stale,

niech sprzyja Ci wytrwale!

 

Dzień Ojca jest raz w roku,

szczęśliwy i pełen uroku.

W tym dniu pragnę złożyć Ci życzenia:

zdrowia, szczęścia, powodzenia i marzeń spełnienia.

 

Brakuje słów, aby podziękować za ojcowską odwagę,

cierpliwość, dobroć, zrozumienie, ale tak bardzo chcę

 wyrazić wdzięczność właśnie Tobie.

Najbardziej kochającemu z Ojców …

 

Dziękuję Ci za drobiazgi, zwyczajne sprawy, których się

 zwykle nie docenia; błahostki, gdy spogląda się na nie

z perspektywy codzienności, a zarazem rzeczy urastające

 do nieogarniętych umysłem rozmiarów,

Jeśli wziąć pod uwagę wszystkie lata dzieciństwa.

 

Dziękuję za to wszystko, czym dobroć jest na ziemi,

że Jesteś najważniejszy, że tego nikt nie zmieni,

że jeden dzień najpiękniej w mym sercu jaśnieć musi:

dla jednych to Dzień Ojca, a dla mnie Dzień Tatusia.

 

 Link do laurki: https://www.youtube.com/watch?v=GsybRwXluAw&feature=share&fbclid=IwAR0LNqMCKNJGdCPrOR1jKB9s9OCR6QygB5r9u4lziV-IOXMZgU8v7kovnXA

 

Wszystkich chętnych zachęcamy dodatkowo do wykonania ramki na zdjęcie dla taty lub kolorowego kubka.

screenshot_20200617-085314_2screenshot_20200617-085323_2screenshot_20200617-085429_2screenshot_20200617-085446_2screenshot_20200617-085455_2 " style="color: #0000cc; text-decoration-line: underline;">Przejdź
 

INFORMACJA O KONKURSACH

 

Drodzy Wychowankowie!

 Ogłoszone przez Świetlicę Środowiskową konkursy

zostaną rozstrzygnięte na początku roku szkolnego 2020/2021.

Dlatego nie wyrzucajcie swoich prac tylko przynieście je we wrześniu na nasze zajęcia.

Jury zadecyduje o rozstrzygnięciu każdego z konkursów i przyzna nagrody dla zwycięzców. J


ŚWIATOWY DZIEŃ ROWERU - 03.06.

 

Czy wiecie, że rower ma już ponad 200 lat? Oczywiście nie od razu miał taką postać, jaką znamy obecnie. Przeszedł długą drogę rozwojową. Rower jest prostym, niedrogim, niezawodnym, czystym i przyjaznym dla środowiska środkiem transportu. Może służyć jako narzędzie rozwojowe a także jako dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej czy sportu. Poniżej znajdziecie: zadanie do wykonania - budowa roweru, historię roweru, rodzaje rowerów, rady dla rowerzystów i pieszych, zawieszkę do wykonania, kilka rowerowych znaków drogowych oraz kask do pokolorowania. 

A popołudniu możecie udać się na wycieczkę, oczywiście, rowerową! 


 

123456789 ">Przejdź

 

 

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA DZIECKA

 

W dniu Waszego święta 

                     życzymy Wam, Kochani Wychowankowie,                     

dużo spokoju, zdrowia, miłości

 i zawsze dobrego nastroju!

Niech słońce jasno Wam świeci 

i w radości każdy dzień przeleci. 

By nigdy nie było porannej pobudki 

i wiał wiatr specjalny, co rozwiewa smutki. 

Wytrwałości w dążeniu do Waszych celów

 i spełnienia najskrytszych marzeń!!! 

Każdemu życzymy tego, co potrzebuje!

W Dniu Dziecka każdy z nas króluje!

  

 

Życzenia składają:

Kierownik i Wychowawcy Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach

          Sułkowice, 01.06.2020

 

 

 

 

INFORMACJA

W związku z planowaniem organizacji pracy Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach w roku szkolnym 2020/2021 prosimy zainteresowane osoby o wypełnienie ankiety znajdującej się na stronie Gminy Sułkowice w terminie od 1-15.06.2020 r. DZIEŃ DZIECKA

Z okazji zbliżającego się DNIA DZIECKA ogłaszamy kolejny konkurs!!!

Temat pracy: Moje największe marzenie

Format: A4

Technika: dowolna

Narysowane prace plastyczne będziecie mogli oddać, w czasie, gdy wrócicie do szkoły. 

Czekamy na Wasze ciekawe pomysły :)

( Informację o nagrodach podamy w niedalekiej przyszłości. )

 

 DZIEŃ MAMY

 

Powoli zbliżamy się do dnia 26 maja czyli święta naszych mam. W związku z tak ważną uroczystością zachęcamy Was do samodzielnego wykonania prezentów. Możecie wykorzystać pomysły przedstawione poniżej, wykonać laurkę (przykładowe życzenia niżej), zrobić bukiet z wiosennych kwiatów lub bukiet z papieru kolorowego. Mamy nadzieję, że wszystkie prace wykonacie z dużą starannością i miłością a Wasze Mamy przyjmą je z wielką radością i szczęściem. 

                                                                                                                                                               Powodzenia!

 

PRZYKŁADOWE ŻYCZENIA:

1. Przyjmij Kochana Mamusiu te oto z serca płynące życzenia: Dużo zdrowia, szczęścia i uśmiechu wiele, niech Ci się spełni każde Twoje skryte marzenie!

2. Droga Mamo, najpiękniejsze składam Ci życzenia z głębi serca płynące, czekające spełnienia. Niechaj kłopoty znikną, sukcesów przybędzie,        niechaj zdrowie dopisze, a szczęście się przędzie.  Wszystko, co piękne i wymarzone, niech w Twoim życiu będzie spełnione.

3. Tak trudno mi wyrazić to, co w sercu czuję, więc powiem jedno słowo -  Kochana Mamo: DZIĘKUJĘ!


123457 17 2 " style="color: #0000cc; font-family: " times new roman","serif"; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: underline; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Przejdź

 

 


ŁAMIGŁÓWKI

 

W dniu dzisiejszym proponujemy Wam zabawy logiczne. Spośród naszych propozycji możecie wybrać labirynty, sudoku, krzyżówkę, kolorowankę, ukryte obiekty oraz naukę rysowania psa. Wszystkie zadania wymagają od Was skupienia. Gry logiczne są znakomitą gimnastyką dla mózgu, ćwiczą pamięć, uczą logicznego myślenia i wspomagają Waszą koncentrację. Takie zagadki to świetny pomysł na wspólne spędzanie czasu wolnego. 

12345678 " style="color: #0000cc; font-family: " times new roman","serif"; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: underline; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Przejdź

 

 Dzień bez Śmiecenia – 11 maj

          Człowiek hurtowo produkuje śmieci i najgorsze, że wielu zostawia je tam gdzie popadnie: na ulicy, nad jeziorem, w lesie, na klatce, koło szkoły. Sprzątajmy po sobie, a świat będzie czystszym miejscem! Pamiętajmy o tym nie tylko dziś ale i każdego dnia. Poniżej przypominamy jak segregować śmieci oraz ile lat rozkładają się niektóre śmieci. Dla utrwalenia wiadomości możecie rozwiązać rebus, krótkie zadanie oraz kolorowankę. 

123456 ">Przejdź

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CZAS NA ZAGADKI


Teraz czas na rozwiązywanie kryminalnych zagadek - wystarczy Wam drukarka i mnóstwo sprytu!

Poniższe ilustracje pochodzą z książki "Agencja z o.o.".

Powodzenia!

123456 ">Przejdź

 

 

 

 MAJOWE ŚWIĘTA

 

Przed nami czas trzech świąt majowych: 1, 2 i 3 maja, które są szczególnie ważne w historii Polski.

1 maja - Międzynarodowy Dzień Pracy

2 maja - Dzień Flagi Państwowej oraz Dzień Polonii i Polaków za granicą

3 maja - rocznica uchwalenia Konstytucji z 1791r.

Dlatego proponujemy Wam do rozwiązania kilka zadań z wiedzy o Polsce, kolorowankę Godła Polskiego oraz instrukcję do wykonania biało-czerwonego kotyliona.


 

abcddfefrk ">Przejdź

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RELAKS

 

Dzisiaj prezentujemy coś dla fanów Harrego Pottera. Możecie rozwiązać krzyżówkę oraz zrobić wykreślankę związaną z serią książek i filmów o młodym czarodzieju.

 

Dla młodszych do wykonania kolorowanka z pomysłem. Dzięki ilustracjom możecie zbudować zamek, przygotować królewską ucztę a nawet ugasić pożar – wystarczy domowa drukarka i mnóstwo wyobraźni.

 

 

12345678 ">Przejdź

 

 

 WARSZTATY EKSPERYMENTALNE

 

W dniu dzisiejszym prezentujemy Wam kilka doświadczeń do wykonania w kuchni. Będziecie potrzebowali prostych artykułów spożywczych, wody a zobaczycie m.in. tańczącą kukurydzę, tańczące rodzynki czy oranżadę na wesoło. Dodatkowo podajemy przepis na domową ciastolinę, dzięki której możecie pobawić się kreatywnie.

 

Wymieszaj:

- szklankę mąki

- łyżkę proszku do pieczenia

- farbę do jajek wielkanocnych

- pół szklanki soli

- szklankę ciepłej wody

- jako zapach dodaj cukier waniliowy lub aromat do ciasta.

Gdy przestygnie masa jest gotowa do zabawy.

 

0010304060708 ">Przejdź

 

 
 ZABAWY 


1.    Spacerek

Gra muzyka, a rodzic podaje różne  polecenia: np. „Zbieramy grzyby!”, a wtedy udajemy, że podnosimy coś z podłogi; „Gonimy motyle!” – podbiegamy i łapiemy niewidoczne motylki; „Zrywamy szyszki!”, i musimy podskakiwać i symulować obrywanie z gałęzi szyszek itd. Będzie dużo śmiechu i rozgardiaszu. 

2.    Rzucamy do celu

Prosta, ale zajmująca gra. Na podłodze stawiacie miskę lub wiaderko i wrzucacie do niego piłki, balony lub zmięte w kulki gazety. Oczywiście wygrywa ten, kto wykona najwięcej prawidłowych rzutów z linii mety. A jeśli chcecie ubarwić, zabawę, zrobić coś kreatywnego, zagrajcie w grę zręcznościową z papierowych talerzyków i rolki po papierze. Popatrzcie poniżej jak to wykonać.

3.    Skocz do mety! 

W gry planszowe można grać nie tylko przy planszy! Wystarczy kostka do gry, dwa sznurki na podłodze oznaczające start, metę i możemy zaczynać. Ustawiamy się przy pierwszej linii. Każdy z nich rzuca kostką i skacze tyle razy ile oczek wyrzucił. Powtarzamy to aż ktoś przekroczy linię mety! Prawda, że proste? A jakie zajmujące!

4.    Balonowy tenis

Gra w piłkę w domu nie jest do końca bezpieczna. Zamiast rakietek używamy papierowych talerzy przyklejonych do drewnianych łyżek! W ten sposób rozgrywamy punktowane mecze!

 

Dla chętnych zamieszczamy filmik o sztuczkach malarskich, z których każdy może skorzystać: https://www.youtube.com/watch?v=-rImuMCpAak&fbclid=IwAR2X3NbGKn290xrZr0KmVhdP-a7I2-NXQDxQD_WeQCuNa2zI8nyWu8w21-M&app=desktop


Dodatkowo pokazujemy opis kwiatka z papieru do samodzielnego wykonania.  

 

                                                                                                          Udanej zabawy!

 

14 " style="color: #0000cc; font-family: " times new roman","serif"; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: underline; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Przejdź

  

 ZABAWY RUCHOWE

 

Znów nadszedł czas powrócić do pracy przed monitorem, a w  czasie natężonej pracy przy komputerze powinniśmy szczególnie zadbać o nasz wzrok! Dlatego przedstawiam Wam plakat, który ułatwi nam to zadanie.

Opisana metoda Jeffreya Anshela opiera się na trzech krokach:
- po 20 minutach pracy przed ekranem
- zrób 20 sekundową przerwę
-  i skup wzrok na przedmiocie oddalonym o 20 stóp, czyli ok. 6 metrów, najlepiej spójrz za okno lub na rośliny, ponieważ kolor zielony dodatkowo odpręża

To bardzo proste a sprawi, że będziemy mogli korzystać z naszych oczu długo i sprawnie!
 

 

Przedstawiam Wam kilka pomysłów na zabawy ruchowe w domu – w niektórych zabawach konieczna jest pomoc  rodziców. 

 

Po dwóch dniach świętowania i kosztowaniu smakołyków pora się poruszać, a gdy pogoda za oknem nie zachęca do wyjścia, pozostają nam sprawdzone zabawy ruchowe, do których nie potrzeba wielu dodatków. 

 

1.    Wyścig żółwi 

Zabawa, przy której jest sporo śmiechu. Będą potrzebne woreczki z grochem. Bardzo łatwo je uszyć, ale można wsypać groch lub kaszę do woreczka foliowego. A teraz reguły gry! Na mecie ustawia się jedno lub więcej dzieci w pozycji na czworaka (mama czy tata również mogą). Każdy zawodnik na plecach ma balast w postaci woreczka. Każdy porusza się na czworaka najszybciej jak potrafi. Gdy woreczek spadnie zaznaczamy od miejsca dokąd żółw dotarł. Można poprawiać swój rekord i próbować dojść za każdym razem dalej. I tak zabawa może trwać naprawdę długo.

 

2.    Przeprawa przez rzekę

Wyobraźcie sobie, że przez Wasz pokój przepływa rzeka. Długi rwący potok rozciąga swoje brzegi od stołu, aż do kanapy lub od ściany do ściany, w zależności od rozkładu mieszkania. Musicie przejść na drugą stronę skacząc po kamieniach, ale tak, aby nie wpaść do wody. Czym są kamienie? Poduszkami jaśkami lub innymi kawałkami materiału. Rozłóżcie je na podłodze tak, aby przejście po nich nie było zbyt łatwe. I po każdym prawidłowym przedostaniu się na drugi brzeg zmieniajcie ustawienie. Oczywiście na trudniejsze, tak jakby to był kolejny level do przejścia w grze.

 

3.    Butelkowy slalom 

Uważacie, że poruszanie się slalomem jest łatwe? To spróbujcie to zrobić z zawiązanymi oczami! Zaczynacie od rozstawienia dwóch butelek po pokoju. Na chwilę przyglądamy się gdzie stoją i zapamiętujemy, po czym zawiązujecie oczy. Zadanie polega na przejściu w taki sposób, aby nie przewrócić żadnej z butelek. Gdy uda się przejść poziom, dokładamy kolejną przeszkodę i tak do momentu, aż skończą Wam się w domu plastikowe butelki J

 

4.    Tor przeszkód

Nie znam dziecka, które nie uwielbiałoby toru przeszkód! Do jego wykonania wykorzystujemy to co mamy w domu. Mogą to być wielkie kartony przez środek, których trzeba się przeczołgać, poduszki, po których trzeba skakać, butelki, które należy omijać czy krzesła, na które trzeba się wspinać! Zabawa idealna zarówno dla maluszków jak i dla starszych dzieci.

 

5.    Mały ninja

Mały ninja, człowiek pająk, nazywajcie to jak chcecie. Wystarczy zaplątać sznurek czy włóczkę o stół i krzesła by stworzyć niełatwy do przejścia tor. Ćwiczenie wymaga skupienia, precyzji i trochę gimnastyki. A układ można za każdym razem zmieniać, zaczepiając w inny sposób włóczkę. Przykładowe zdjęcie znajdziecie poniżej. 

Miłej zabawy!

 

12 ">Przejdź

 


 WIELKANOC


Niech Zmartwychwstały Pan

obdarzy nas swoimi łaskami,

napełni wszystkich pokojem i wiarą,

da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość

Wesołych Świąt! 

Życzy:

Kierownik i Personel Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach

          Sułkowice, 2020


 COŚ NA NUDĘ 

Poniżej prezentujemy Wam kilka zadań do samodzielnego wykonania w domu. Prace są bardzo proste, dlatego nie potrzebujecie szczegółowej instrukcji wykonania.  

Dodatkowo możecie pobawić się ruchowo (wystarczy skopiować link i postępować jak na filmiku): https://www.youtube.com/watch?v=QLulnqyXCjs&feature=emb_logo&time_continue=3&fbclid=IwAR1CYzrkTmhCm5vslINI4bobBkiWtL3gOgp1pV7Y5YWrHDbL_QTUd__t258&app=desktop

 

Życzymy udanej zabawy J


 

123456 ">Przejdź do gier

  

 

 KONKURS WIELKANOCNY

 

          Zapraszamy wszystkich chętnych Wychowanków do wzięcia udziałuw konkursie wielkanocnym. Konkurs polega na wykonaniu króliczka (jak ze zdjęć poniżej). Liczymy na własne pomysły i ciekawe wykonanie. Na zwycięzców będą czekały atrakcyjne nagrody. Wykonane prace będzie można oddać w chwili powrotu do szkoły. Poniżej prezentujemy szablon głowy oraz uszu do wykorzystania, resztę zostawiamy do wymyślenia Wam. Życzymy miłej zabawy.

 

1234 " style="color: #0000cc; text-decoration-line: underline;">Przejdź do galerii

 

 

 KORONAWIRUS

 

Masz tę moc! Książka o koronawirusie dla dzieci! Zachęcamy do zaznajomienia się z informacjami o wirusie. Wystarczy skopiować poniższy link do okna przeglądarki i poczytać:

https://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Koronawirus.pdf

  WSPÓLNE – DOMOWE ZABAWY

       Nasze zajęcia świetlicowe opierały się na różnych rodzajach aktywności (plastyczna, muzyczna, ruchowa czy manualna). Jednym z elementów były gry i zabawy, do których tak naprawdę nie trzeba było mieć specjalnych przyborów czy szczególnych umiejętności.

  Niech tak będzie nadal !!!!

 

Poniżej przypominamy listę gier i zabaw, które z pewnością znacie i możecie wykorzystać je przebywając w domu z rodzeństwem bądź rodzicami. Dodatkowo pokazujemy instrukcję, jak wykonać domowy samolot. 

 

WSZYSTKIM ŻYCZYMY ZDROWIA I MIŁEJ ZABAWY !!!

 

12345fb_img_1585307082179 " style="color: #0000cc; text-decoration-line: underline;">Przejdź do gier


 


 KONKURS


Zapraszamy wszystkich chętnych Wychowanków Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach wraz z podległymi filiami w Biertowicach, Harbutowicach i Rudniku do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt: „Zostaję w domu i wcale mi się nie nudzi”. Prace będzie można dostarczyć do tygodnia czasu od momentu naszego powrotu do szkół. Format pracy A4, technika dowolna np. kolaż, rysunek, itp. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni. 

 POMOC W ZADANIACH

 

Drodzy Wychowankowie Świetlicy Środowiskowej, w związku z zaistniałą sytuacją Wychowawczynie będą służyły pomocą podczas trudności, wątpliwości powstałych podczas rozwiązywania przez Was zadań domowych. Na wszelkie pytania będziemy udzielać odpowiedzi mailowo. Pytania prosimy wysyłać do swoich wychowawczyń.

 

Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach:

Bernadeta Żurek -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Katarzyna Bochenek – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Filia w Biertowicach:

Katarzyna Blak -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Kinga Latoń -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Filia w Harbutowicach:

Małgorzata Pająk – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Marzena Biela -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Filia w Rudniku:

Dorota Puć -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

  


 

To nic, że śniegu nie było


Dwa tygodnie ferii szybko dobiegły końca. Sanki się nie przydały, ale nudno też nie było.

Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach w piątek 7 lutego wspólnym wyjazdem na basen zakończyła akcję „Ferie 2020”. W bieżącym roku na zajęcia w 4 miejscowościach gminy uczęszczało 153 dzieci. Uczestnicy mieli do dyspozycji dobrze wyposażone sale zabaw, mogli korzystać z hal sportowych oraz wycieczek autokarowych.

Na placówkach u siebie

 Zajęcia miały formę zabawy aktywizującej działalność poznawczą oraz były źródłem relaksu wyzwalającego spontaniczną radość. Każdy uczestnik znalazł w programie coś dla siebie. Oczywiście do najbardziej ulubionych zajęć należały zabawy ruchowe. Dużo uwagi poświęcono na tego typu zajęcia. Uczestnicy we wszystkich miejscowościach mieli zapewniony dostęp do sal gimnastycznych. Tam odbywały się mecze, współzawodnictwa,  najmłodsi chętnie uczestniczyli w zajęciach z chustą „Klanza”, która dawała nieograniczone możliwości ruchu jak i pomysłowości co do jej wykorzystania. Powodzeniem cieszyły się też świetlicowe gry planszowe, zgaduj – zgadule i zespołowe kalambury. Uczestnicy z zacięciem artystycznym w każdej miejscowości wykonali piękne plakaty pod hasłem „Zimowe pejzaże”. Odbywały się pogadanki i powstawały piękne plakaty profilaktyczne na temat  ,,Jak używki wpływają na nasz organizm”. Dzieci miały również okazję do rysowania, malowania i uczestnictwa w zajęciach z techniką decoupage. Ponadto  dzieci z Sułkowic mogły poznać niecodzienną metodę Scrapbookingu - pracy polegającej na użyciu wykrojników.  W Harbutowicach pani dyrektor Małgorzata Dzidek, Bernadeta Zaremba oraz Urszula Woźnik-Batko zaprosiły dzieci do obejrzenia legendy o smoku wawelskim. I nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie to, że  została ona przedstawiona jako spektakl japońskiego teatru kamishibai. 22 uczestników zajęć z zapartym tchem wpatrywało się w zmieniające się w drewnianej walizce ilustracje, którym towarzyszył tekst opowieści w wersji Magdaleny Zarębskiej. Następnie do stacji Harbutowice wjechał poetycki pociąg zabierając w podróż  nie tylko dzieci, ale także przybyłych gości, czyli pana burmistrza Artura Grabczyka i panią sołtys Izabelę Starowicz. Zabawa z poezją trwała godzinę, a w jej trakcie odwiedzono Warszawę i Kraków. Oprócz wysłuchania wierszy Juliana Tuwima „Lokomotywa”, Władysława Bełzy „Kto ty jesteś”, Czesława Janczarskiego „Barwy ojczyste” i Wandy Chotomskiej „Twój dom”, dzieci rozwiązały kilkanaście zagadek przygotowanych przez pracowników GBP oraz zatańczyły krakowiaka. Na koniec dzieci odśpiewały wspólnie piosenkę, której refren: „To jest mój dom, tutaj zawsze wracać będę, tu jest mój dom, tu gdzie serce me…” stanowił wspaniałe podsumowanie spotkania.

Na wycieczkach

Uczestnicy odbyli trzy wycieczki do Krakowa i dwa wyjazdy na basen do Suchej Beskidzkiej. Pierwsza z nich to odwiedziny  Teatru Współczesnego w Krakowie gdzie dzieci obejrzały przedstawienie  pt. ,,Robinson Crusoe” oraz wzięły udział w warsztatach z prawdziwymi aktorami. W wycieczce udział wzięło 95 uczestników. Kolejny wyjazd to wycieczka 115 uczestników do Muzeum Iluzji w Krakowie, to w tym fascynującym, zabawnym i na pewno zaskakującym pełnym intrygujących iluzji, wspaniałej atmosfery miejscu dzieci zobaczyły wystawę, która była na bardzo wysokim poziomie. Ekspozycje ujawniały rąbka tajemniczości na poziomie iluzji i magii. W środę 5 lutego odbył się bal karnawałowy w Centrum Kultury w Harbutowicach, na którym oprócz dobrej muzyki, organizowanych zabaw i konkursów nie zabrakło słodkiego poczęstunku oraz zimnych napojów. W balu łącznie wzięło udział 66  uczestników. Ostatni wyjazd to pobyt w kinie 104 uczestników akcji obejrzało bajkę „Superpies i Turbokot”. Realizując konsekwentnie zasadę, że ruch to zdrowie  w każdy piątek  odwiedziliśmy basen w Suchej Beskidzkiej, łącznie w tych wyjazdach udział wzięło  132 uczestników.

Było u nas przez dwa tygodnie naprawdę wesoło i twórczo, ale niestety  zdecydowanie za szybko się to skończyło.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego aby te dni wolne od nauki szkolnej przebiegały w bezpiecznej, wesołej i twórczej atmosferze.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszych wspólnych spotkań.

                                                                                                                    Kierownik wypoczynku

 

 Bernadeta Żurek


11013151822022262728293035363738394042444555055566061628 " style="color: #0000cc; text-decoration-line: underline;">Przejdź do galerii 

WIGILIA W ŚWIETLICY


W dniu 18 grudnia 2019 r. tj. środa w Centrum Kultury w Harbutowicach spotkali się wszyscy uczestnicy Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach aby zasiąść do wspólnej Wigilii. Wszystko zaczęło się od  odczytania fragmentu Pisma Świętego, składania  sobie życzeń i łamania się opłatkiem. Po wieczerzy nastąpiło wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie gitary.

 

Życzymy błogosławionych świąt Bożego Narodzenia

Aby ten wspaniały czas zaowocował

w Waszych sercach miłością, radością i pokojem.

Niech w nadchodzącym 2020 roku Nowonarodzony

Zbawiciel udzieli Wam wszelkich łask przez

Wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny.

Życzą  Kierownik, Pracownicy oraz Uczestnicy

Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach

 

 

img_20191218_145504img_20191218_145601img_20191218_145831img_20191218_154111img_20191218_154731_1img_20191218_154747img_20191218_154806img_20191218_154923img_20191218_160035_1img_20191218_160044 " style="color: #0000cc; text-decoration-line: underline;">Przejdź do galerii

 

 MIKOŁAJ ORAZ WYJAZD MIKOŁAJKOWY

 

                W dniu 05.12.2019 Świetlicę Środowiskową w Sułkowicach oraz filie w Biertowicach, Harbutowicach i Rudniku odwiedził Święty Mikołaj. Worki z paczkami można było znaleźć ukryte  w zakamarkach naszych świetlic lub osobiście odebrać od Mikołaja.

                Z kolei w dniu 06.12.2019 wybraliśmy się do Krakowa, aby zwiedzić manufakturę cukierków oraz Żywe Muzeum Obwarzanka. Było słodko, smacznie i przyjemnie. Na rynku krakowskim mieliśmy okazję poczuć już magię Świat Bożego Narodzenia, zwiedzając kiermasz bożonarodzeniowy oraz podziwiając Zlot Mikołajów.

 

Wychowawca świetlicy

Katarzyna Bochenek

 

  

20191205_12483720191205_12490720191205_12505320191205_12533020191206_14155020191206_14383420191206_16224478591045_586374698857347_7588040879303032832_n78926360_1009518386062933_7683744256875298816_n79144567_781013405748205_4069369573227364352_n79424444_1806091559523884_6492779276285247488_nimg_20191205_125851img_20191205_134746img_20191205_135457img_20191205_145919img_20191206_145933img_20191206_150758img_20191206_151244img_20191206_151535img_20191206_162323img_20191206_173005img_20191206_173020img_20191206_173035img_20191206_174027 " style="color: #0000cc; text-decoration-line: underline;">Przejdź do galerii

 

                                                                                                                                                             

ANDRZEJKI 2019

W dniu 28.11.2019 w Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach odbyła się zabawa andrzejkowa.

Chętne i odważne osoby mogły powróżyć sobie przyszłość przez poznanie imienia swojej drugiej połówki, poprzez poznanie wykonywanego zawodu i ogólnego szczęścia w życiu.

Największą atrakcją było oczywiście lanie wosku przez klucz, a następnie odgadywanie co z wosku nam powstało. Pomiędzy wróżbami można było przegryźć coś słodkiego.!

 

Wychowawca Świetlicy

Katarzyna Bochenek

 

img_20191128_135034img_20191128_135053img_20191128_135144img_20191128_140434img_20191128_140754img_20191128_140802img_20191128_140836img_20191128_143021img_20191128_143048img_20191128_143607img_20191128_144719_1img_20191128_145824 " target="_self" style="color: #0000cc;">Zapraszamy do galerii zdjęć.

 POROZMAWIAJMY O...


    21 listopada dzieci należące do świetlicy środowiskowej i szkolnej wzięły udział w spotkaniu z cyklu „Porozmawiajmy o...” zorganizowanym przez p. Małgorzatę Dzidek – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sułkowicach we współpracy z p. Urszulą Batko – Woźniak. Spotkanie odbyło się w strażnicy OSP w Rudniku. Gośćmi specjalnymi byli pan dyrektor ZPO w Rudniku Konrad Gomulak, pani sołtys Zofia Góralik oraz strażacy OSP w Rudniku – pan Tadeusz Bylica, pan Piotr Bylica oraz pan Jan Klus, którzy opowiedzieli nam o tajnikach swojego zawodu, ponieważ głównym tematem spotkania było BEZPIECZEŃSTWO.

    W trakcie spotkania zostały odczytane dwa opowiadania, jedno pt. „Niebezpieczeństwo”, dzięki któremu dzieci dowiedziały się jakich sytuacji należy unikać i jak reagować w przypadkach zagrożenia. Specyfikę pracy strażaka dzieci poznały słuchając opowiadania pt. „Mam przyjaciela strażaka”. Nasi wychowankowie chętnie odpowiadali i zadawali pytania prowadzącym oraz strażakom. Na koniec druhowie z OSP pokazali i opisali swoje uposażenie, a także co najciekawsze wóz strażacki i wszystko co się w nim znajduje. 

   Głównym celem spotkania było zarówno bezpieczeństwo, jak również zwrócenie uwagi na kształtowanie odpowiednich zachowań w sytuacjach zagrożenia oraz uświadomienie dzieciom konieczności dostosowania się do obowiązujących w społeczeństwie zasad. 


Dorota Puć

Wychowawca świetlicy


45677272476_482083132411789_7798054553760301056_n78314141_2549488711948799_8127718032739926016_nimg_20191121_134526img_20191121_140548 " target="_self">Zapraszamy do galerii zdjęć.

 

 


 

SPOTKANIE ZE SŁONIEM W KRATKĘ

 

„Porozmawiajmy o..." to cykl zajęć przygotowanych przez pracowników biblioteki, nauczyciela ZSZiO w Sułkowicach a jednocześnie prezesa TPS „Kowadło" Panią Urszulę Woźnik-Batko przy współpracy Pani Agaty Kęsek-Olesek pedagoga ZSZiO w Sułkowicach oraz wolontariuszy –wolontariatu Św. Jana Pawła II z tejże szkoły. Patronat nad spotkaniami objął Burmistrz Gminy Sułkowice Pan Artur Grabczyk. Zajęcia będą odbywać się raz w miesiącu od września do grudnia bieżącego roku, w Izbie Tradycji Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach.


Tolerancja była tematem pierwszych zajęć, które odbyły się w piątek 21 września w Izbie Tradycji. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Burmistrza Gminy Sułkowice Pan Dariusz Melerowicz, który włączył się w prowadzenie zajęć. Przebiegły one w miłej i sympatycznej atmosferze pomimo tego, że temat był trudny, dzieci chętnie słuchały i włączały się do dyskusji. Brały też udział w przygotowanych specjalnie na zajęcia ćwiczeniach. Pretekstem do dyskusji na temat tolerancji była historia o słoniu Elmerze, specjalnie wybrana pod kątem poruszenia tego tematu i dostosowana do wieku dzieci. Pogadankę na temat tolerancji przygotowała i przeprowadziła Pani pedagog Agata Kęsek – Olesek. W zrozumiały dla dzieci sposób wytłumaczyła, co to znaczy być tolerancyjnym.

 

Tematem kolejnego spotkania z cyklu „Porozmawiajmy o…” była akceptacja siebie, która stanowiła główny cel zajęć przeprowadzonych dla uczestników Świetlicy Środowiskowej w Harbutowicach. Przebiegały one według scenariusza przygotowanego przez Panią dyrektor Biblioteki, Małgorzatę Dzidek, przy współpracy Pani Urszuli Woźnik-Batko. W piątkowe popołudnie zgromadziliśmy się w filii  biblioteki w Harbutowicach, aby porozmawiać na ten ważny temat.


Odwiedzili nas też goście: Pan Artur Grabczyk – burmistrz Gminy Sułkowice, Pani Izabela Starowicz – sołtys Harbutowic oraz Pani Iwona Dzidek – nauczyciel polonista ze SP nr 1. Po krótkim przywitaniu gości i dzieci przez Panią Bernadetę Zarembę, w specjalnie przygotowanej pogadance został przybliżony dzieciom temat samoakceptacji. W sposób przystępny wyjaśniła ona dzieciom, czym jest samoakceptacja, czyli traktowanie siebie z życzliwością, szacunek do własnego ciała, wiara we własne możliwości a także znajomość swoich słabych i mocnych stron. Kolejnym etapem naszego spotkania było wysłuchanie bajki. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały tekstu i aktywnie brały udział w dyskusji. Nagrodą dla nich było wykonanie prac plastycznych: dzieci kolorowały obrazki przedstawiające kwiaty korzystając z przygotowanych przez Bibliotekę szablonów. Na koniec zajęć powstał kolorowy bukiet w formie kolażu pokazujący, że różnorodność czyni nasz świat piękniejszym. Podsumowaniem naszych zajęć były podziękowania dzieci wszystkim zaangażowanym w przygotowanie spotkania osobom chóralnym „Dziękujemy!".

Kierownik Świetlicy Środowiskowej

Bernadeta Żurek

 

12345678999999 " style="color: #0000cc; text-decoration-line: underline; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: justify; caret-color: #000000;">Zapraszamy do galerii zdjęć.


 Jesienna przygoda na Zaczarowanym Wzgórzu

 

Tradycyjnie na początku roku szkolnego organizowany jest integracyjny wyjazd dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicy.

W sobotę 5 października Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach wraz ze swoimi filiami wyruszyła do urokliwego Zaczarowanego Wzgórza w Czasławiu. Miejsce to znajduje się w otoczeniu łąk z pięknym widokiem na Pogórze Wielickie i Beskid Wyspowy.

Pomimo niesprzyjającej pogody dzieci udały się na całodniową wycieczkę z nastawieniem na integrację, obcowanie z przyrodą i nadzieją na dużą dozę przygód i zabaw. Zostaliśmy powitani słodkim poczęstunkiem, a następnie rozpoczęły się warsztaty w grupach. Już po chwili od naszego przyjazdu, wzgórze okazało się zaczarowane ponieważ na niebie pojawiły się przebłyski słońca.

W czas jesienny wpisane jest zbieranie i wykopywanie płodów rolnych, które przechowywane są w okresie zimowym. Dzieci miały możliwość dowiedzieć się co nieco o ziemniaku – królu w kuchni i niezastąpionym składniku wielu dań. Uczestnicy wycieczki przygotowali własnoręcznie z ziemniaków przepyszne frytki, a następnie z ogromną przyjemnością mogły je zjeść.

Atrakcją podczas pobytu w Zaczarowanym Wzgórzu było wykonanie dekoracyjnych magnesów ze szklanych kaboszonów. Ta kolorowa pamiątka ozdobi nie jedną lodówkę i przypomni o mile spędzonym dniu.

Dzieci swoją energię i entuzjazm wykorzystać podczas wesołych zabaw integrujących, które poprzez zabawę pozwoliły jeszcze lepiej się poznać i nabrać do siebie zaufania, wzmocnić współpracę i koleżeństwo.

W gospodarstwie można było także karmić zwierzęta z wiejskiego zoo. Największą atrakcją była dla nas przejażdżka na koniach w asyście profesjonalnych instruktorów. Była to ogromna przygoda móc skorzystać z kilku chwil w siodle.

Po wielu atrakcjach na świeżym powietrzu apetyty dzieci dopisały i z przyjemnością mogły posilić się pieczonymi ziemniakami i kiełbaską.

Ten jesienny i pomimo, że chwilami dżdżysty dzień okazał się być wspaniale spędzonym, pełnym pozytywnych emocji i niezapomnianych chwil.

 

Kierownik Świetlicy Środowiskowej

Bernadeta Żurek

20191005_1103401120191005_11370920191005_121140 120191005_13420671478791_2427095447608527_7816824591635972096_n71813974_549374722495526_4510283257908035584_n71919233_678722989204980_596618816234979328_n72759392_2367325703522310_2978469960470233088_nimg_20191005_105553img_20191005_110338img_20191005_111131img_20191005_111139img_20191005_113914img_20191005_114525img_20191005_115024img_20191005_115747_1img_20191005_121004img_20191005_121539img_20191005_122127_1img_20191005_131447img_20191005_132109img_20191005_132448img_20191005_133500img_20191005_134009img_20191005_134237 " style="color: #0000cc; text-decoration-line: underline; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: justify; caret-color: #000000;">Serdecznie zapraszamy do galerii zdjęć ukazujących naszą przygodę.

 

 

WYJAZD INTEGRACYJNY 


Wyjazd integracyjny uczestników Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach wraz z filiami w dniu 5 października (sobota).  

Zapraszamy!!!REKRUTACJA DO ŚWIETLICY  ŚRODOWISKOWEJ  W SUŁKOWICACH

Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach, ul. Sportowa 45 A informuje,  że od 2 września     2019 r. wznawia  prowadzenie  zajęć dla dzieci i młodzieży. 

Zajęcia będą się odbywały  w Sułkowicach, Biertowicach i Harbutowicach od poniedziałku do piątku w godzinach dostosowanych do rozkładu zajęć szkolnych.  

 

Jak zapisać dziecko na świetlicę?

 

Aby zapisać dziecko, wystarczy pobrać kartę zapisu ze strony internetowej Gminy, Świetlicy lub u wychowawczyni świetlicy. Uzupełnioną kartę wraz z zaświadczeniami o zatrudnieniu rodziców należy złożyć w terminie od 26 sierpnia do 4 września w Filiach Świetlicy w danej miejscowości.

 

Terminy zapisów:

 

 Sułkowice od 26.08.2019 do 04.09.2019 w godzinach od 7.00 do 15.00,

 

  filia Harbutowice i Biertowice od 26.08.2019 do 28.08.2019 w godzinach od 8.00 do 12.00 oraz 29.08.2019 do 04.09.2019 w godzinach 12.00 do 16.00.

 

W Świetlicy w Sułkowicach można pobrać i zwrócić kartę do wszystkich filii w każdej miejscowości gminy w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

 W dniu 5 września zostanie sporządzona lista dzieci przyjętych do świetlicy, która będzie do wglądu w Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach, w jej filiach, jak również istnieje możliwość udzielana informacji  telefonicznej o przyjętych dzieciach.

 

Zajęcia w świetlicy są bezpłatne dla wszystkich.

 

Wszelkich informacji udzielamy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 12 272-50-50  w godzinach od 7.00 do 15.00

 

Kierownik Świetlicy – Bernadeta Żurek

 

Karta zgłoszenia (PDF)

 

Karta zgłoszenia (DOCX)                                                                          

 

Wakacje ze Świetlicą Środowiskową zostały zakończone

 

Po trzech tygodniach zajęć 122 uczestników pożegnało akcję „Lato - 2019” zorganizowaną przez Świetlicę Środowiskową w Sułkowicach. Dzieci w formie wesołej zabawy otrzymały niezwykłą porcję wrażeń z elementami edukacji. Zajęcia odbywały się w miejscu zamieszkania i na wyjazdach. Półkolonią zostały objęte 4 miejscowości gminy, w Rudniku nie było zapotrzebowania na tego typu opiekę. Każdy uczestnik znalazł w programie coś dla siebie. Każdy dzień obfitował w zajęcia ruchowe, możliwe dzięki dostępom do  szkolnych sal gimnastycznych, odbyła się kolonijna olimpiada sportowa, powodzeniem cieszyły się ping-pong, piłkarzyki, cymbergaj. Wykonano plakaty pt. „Kolory lata”, powstały wspaniałe ,,Cudaki - Dziwaki” nawiązujące do ochrony środowiska, były zajęcia z profilaktyki zakończone konkursem indywidualnym „Nie wchodź w to”. Dzień talentów ukazał zainteresowania i przeróżne możliwości dzieci. Uczestnicy dzięki zajęciom zorganizowanym przez  Gminną Bibliotekę Publiczną, Towarzystwo Przyjaciół Sułkowic „Kowadło” oraz Sułkowickie Archiwum Cyfrowe zdobyli wiedzę o historii naszego miasta i spotkali się z jego Gospodarzem Panem Burmistrzem Arturem Grabczykiem.

Drugim rodzajem zajęć były wyjazdy. Uczestnicy odbyli trzy wycieczki autokarowe dłuższe i trzy wyjazdy na basen. Tegoroczne wycieczki poza funkcją rekreacyjną dostarczały ciekawej wiedzy historycznej i przyrodniczej. „Apilandia” – to jedyne w Polsce miejsce gdzie w profesjonalny sposób promuje się temat pszczół, ich ogromne znaczenie dla całego ekosystemu. „Borek” to ogromne Centrum Aktywnego Wypoczynku spełniające również funkcję edukacyjną. Zajęcia w przygodowym parku „Świat Skalnych Skał”, odbywały się w labiryncie pełnym niespodzianek. Ta trzygodzinna przygoda z edukatorem zakończyła się wspólnym grillowaniem. Z kolei „Ogród Doświadczeń” pokazał dzieciom, że tak naprawdę wszystko co nas otacza oparte jest na prawach fizyki. 

Wyjazdy na basen były uzupełnieniem codziennych zajęć rekreacyjno - ruchowych i oczywiście jak zwykle cieszyły się ogromnym powodzeniem. Łącznie w wycieczkach udział wzięło 307 osób, a w wyjazdach na basen 270 osób.

Frekwencja na zajęciach była bardzo wysoka, co świadczy o tym, że dzieci dobrze się bawiły. Dziękujemy paniom wychowawczyniom, które przez te trzy tygodnie opiekowały się dziećmi zapewniając im dobrą zabawę i bezpieczeństwo.

Serdecznie zapraszamy do galerii zdjęć ukazujących naszą wakacyjną przygodę.

Kierownik wypoczynku

Bernadeta Żurek

 

akcja lato 2018Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach wraz z filiami we wszystkich miejscowościach gminy organizować będzie profesjonalne zajęcia dla dzieci i młodzieży z Gminy Sułkowice.

Termin: 01.07.2019 r. do 19.07.2019 r. Zajęcia odbywać się będą codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00.

Uwaga! Należy wypełnić wszystkie cztery podane poniżej karty.

 

W programie:
- bloki zajęć rekreacyjnych i sportowych;
- zajęcia świetlicowe (gry stolikowe, zabawy logiczne, quizy, plenery malarskie);
- grupowe zajęcia tematyczne rozwijające wyobraźnię i sprawność manualną;
- wyjazdy na basen;
- wycieczki autokarowe;
- konkursy i współzawodnictwo sportowe;
- różne atrakcje według pomysłów dzieci.

 

Zapisy:

W sekretariacie każdej szkoły znajdują się karty kwalifikacyjne, które należy wypełnić i zwrócić w szkole lub bezpośrednio u pań wychowawczyń świetlic. Należy to zrobić najpóźniej do 14 czerwca 2019 roku. Ze względu na konieczność zapewnienia właściwej liczby opiekunów, karty należy złożyć we wskazanym wyżej terminie. Dzieci, które przyjdą z kartami dopiero na pierwsze zajęcia, mogą nie być przyjęte z powodu braku miejsc

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu (12) 272-50-50 w godz. 8:00 do 16:00

 

Do pobrania, uzupełnienia i podpisania 4 karty:

Karta zgłoszenia (PDF)
Karta zgłoszenia (DOCX)

Klauzula informacyjna RODO (PDF)
Klauzula informacyjna RODO (DOCX)

Regulaminy wycieczek (PDF)
Regulaminy wycieczek (DOCX)
Informacja o wycieczkach (PDF)
Informacja o wycieczkach (DOCX)

 

Serdecznie zapraszamy
            Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach - Bernadeta Żurek

 

 

 

 

 Dwa tygodnie zabaw radosnych i pożytecznych za nami

W piątek 25 lutego wspólnym  wyjazdem na basen zakończyła się akcja „Ferie 2019” ze Świetlicą Środowiskową. W bieżącym roku na zajęcia we wszystkich miejscowościach gminy uczęszczało 146 dzieci. Uczestnicy mieli do dyspozycji dobrze wyposażone sale zabaw, mogli korzystać z hal sportowych i odbywać w atmosferze radości i wspólnej zabawy wycieczki autokarowe.

 

Na placówkach u siebie

 

Każde zajęcia miały formę zabawy aktywizującej działalność poznawczą oraz były źródłem relaksu wyzwalającego spontaniczną radość. Oczywiście do najbardziej ulubionych należały zabawy ruchowe. Każdego dnia była więc piłka, skakanka, badminton, rywalizacja grup, zabawy zespołowe. Najmłodsi chętnie uczestniczyli w zajęciach z chustą „Klanza”, która dawała nieograniczone możliwości ruchu jak i pomysłowości co do jej wykorzystania. Dzieci mogły też korzystać z piłkarzyków, tenisa stołowego i stołu do Cymbergaja. Uczestnicy z zacięciem artystycznym w każdej miejscowości wykonali piękne plakaty pod hasłem „W baśniowej krainie”, mieli okazję do rysowania, malowania i uczestnictwa w zajęciach origami. Powodzeniem cieszyły się też świetlicowe gry planszowe, zgaduj –zgadule i zespołowe kalambury.

 

Na wycieczkach

 

Uczestnicy odbyli trzy wycieczki do Krakowa i dwa wyjazdy na basen do Suchej Beskidzkiej. Pierwsza z nich to odwiedziny w „KLockolandzie”. To centrum zabawy i edukacji w świecie klocków Lego. Pobyt składał się z trzech modułów: kreatywna strefa budowy, warsztaty z robotyki i interaktywny pokaz wyzwalający ciekawość i utrwalający wiedzę. W wycieczce dział wzięło 105 uczestników. Następny wyjazd to pobyt w kinie. 112 dzieci obejrzało bajkę „Królowa Śniegu po tamtej stronie lustra”. To kolejna animacja z udziałem bohaterów słynnej baśni Andersena. Ostatni wyjazd to pobyt w Centrum Sztuki i Kultury Japońskiej Manggha. Opowieść o Japonii przeniosła uczestników w niezwykły świat samurajów, egzotycznych budowli i dzisiejszej nowoczesności. Dzieci zdobyły podstawy pisma i własnoręcznie, tradycyjną metodą pędzelkową napisały wybrane przez siebie słowa, a na koniec wykonały średniowieczny hełm samurajski. Mangghę odwiedziło 94 uczestników. Z zajęć na basenie skorzystało 167 uczestników w dwóch wyjazdach.

 

Tegoroczne ferie przebiegały w twórczej atmosferze zespołowej zabawy kształcącej poczucie odpowiedzialności za wykonane zadanie i umiejętność pracy wspólnej dla dobra grupy. Frekwencja na zajęciach była wysoka.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszych wspólnych spotkań.

Przejdź do galerii

 

Kierownik wypoczynku

Bernadeta Żurek

Integracja w zagrodzie edukacyjnej 

      Aby tradycji stało się zadość, na powitanie nowego roku  Świetlica Środowiskowa przygotowała dla swoich wychowanków wyjazd integracyjny. Tym razem była to wizyta  w Marcówce. Ten niezwykły świat pasterzy i górali, świat prawdziwych regionalnych cudów pozwolił w interaktywny sposób połączyć doskonałą zabawę ze zdobywaniem cennej wiedzy.

     Sobotni poranek 22 września nie napawał optymizmem, ulewny deszcz i chłód  zmącił nieco radość z zaplanowanej wyprawy. Organizatorzy pomyśleli o wersji na niepogodę, ale wszyscy chcieli przecież spędzić ten dzień na powietrzu. Dobre duchy jednak czuwały nad wycieczkowiczami, już po kilku minutach jazdy niebo zaczęło się przejaśniać i deszcz ustał, tak zostało już  do końca dnia. Pierwszy punkt wycieczki  to spotkanie w profesjonalnej szkole tańca z zawodowym instruktorem. Zajęcia pozwoliły rozruszać towarzystwo i wprawić w niezwykłą radość jaką daje ruch i wspólna zabawa. Po tych igraszkach rozpoczęła się właściwa część wycieczki. Krętą drogą dojechaliśmy do zagrody, w której królował już baca przy pasterskim szałasie i góralskiej watrze. Pobyt w zagrodzie edukacyjnej to szeroka gama zajęć teoretycznych i praktycznych, warsztaty dotyczące codziennego życia pasterskiego choć nie tylko. To tu uczestnicy wyjazdu mieli okazję poznać tajniki wyrobu oscypków, osobiście wyrabiać i wypiekać moskole, które wspaniale smakowały ze śliwkowym powidłem. Prawdziwą atrakcją okazało się kiszenie kapusty w sposób tradycyjny to znaczy z deptaniem jej osobistymi nogami uczestników. Była ścieżka ginących wiejskich zawodów, uczestnicy zobaczyli jak ciężko przodkowie musieli się napracować by uzyskać tak dla nas dziś zwyczajny, kupiony w sklepie chleb. Piękna opowieść juhasa zapoznała dzieci z fauną tamtejszych terenów, a niektóre okazy można było zobaczyć na żywo.

      To była naprawdę udana wyprawa z tradycyjną pieczoną kiełbasą i gorąca herbatkąz cytryną. Dziś w dobie zaniku tradycji i poszanowania dla wartości dawnych taka wyprawa była prawdziwym skarbem i wspaniałą alternatywą dla komputera i telefonu komórkowego.

Przejdź do galerii zdjęć

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1.    Administratorem danych osobowych jest Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach, ul. Sportowa 45 A, 32-440 Sułkowice, tel. 12 272 50 50.

2.    W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, przez Świetlicę Środowiskową w Sułkowicach należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

3.    Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach na podstawie przepisów prawa,
a w szczególności ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 107) oraz na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści.  

4.    Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, a po tym czasie przez okres wynikający z obowiązującego prawa.

5.    Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6.    Osoba, której dane dotyczą posiada:

·        Prawo dostępu do treści swoich danych

·        Prawo do sprostowania/poprawiania danych

·        Prawo żądania usunięcia danych

·        Prawo do przenoszenia danych

·        Prawo do ograniczenia przetwarzania

·        Prawo wniesienia sprzeciwu

·        Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.    Osoba, której dane dotyczą posiada również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8.    W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa podanie danych osobowych jest obowiązkowe. W sytuacji, gdy przetwarza się dane osobowe na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie tych danych ma charakter dobrowolny.

9.    Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

swietlica zaprasza avatar

Świetlica Środowiskowa zaprasza

Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach do 4 września przyjmuje zapisy na bezpłatne zajęcia.

Zajęcia prowadzone są we wszystkich miejscowościach gminy od poniedziałku do piątku w godzinach dostosowanych do rozkładu zajęć szkolnych.   

 Oferujemy:

1.Fachową opiekę wszystkim dzieciom, które rodzice zechcą zapisać na zajęcia. 

2.Ciekawe i bezpieczne spędzenie wolnego czasu.

3.Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci.

4.Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu i w salach gimnastycznych.

5.Zajęcia rozwijające logiczne myślenia i wyobraźnię – w tym gry planszowe.

6.Integrację i wspólną zabawę z innymi dziećmi, udział w konkursach, spacery oraz wyjazdy zorganizowane. 

7.Pomoc w nauce, odrabianiu zadań, wyrównywaniu braków szkolnych oraz reedukacji w zakresie czytania, pisania z ćwiczeniami usprawniającymi motorykę małą oraz orientację przestrzenną. 

Zapisy:

Aby zapisać dziecko, wystarczy pobrać kartę zapisu ze strony internetowej świetlicy lub  z linku poniżej, lub u wychowawczyni świetlicy i oddać uzupełnioną w terminie do 4 września w miejscowości, w której dziecko będzie uczęszczało na zajęcia, tj. w Sułkowicach, Biertowicach, Harbutowicach, Krzywaczce lub Rudniku.

Zajęcia w świetlicy są bezpłatne dla wszystkich.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 12 272-50-50

mgr Bernadeta Żurek, Kierownik Świetlicy

Karta zapisu do Świetlicy Środowiskowej na 2018 r.

 

 

Akcja Lato 2018 ze Świetlicą Środowiskową

akcja lato 2018

146 x udane wakacje

Wakacyjną przygodę ze Świetlicą Środowiskową przeżywało w tym roku 146 dzieci z gminy Sułkowice.

Spędzone w ten radosny i ciekawy sposób trzy tygodnie wakacji uczestnicy Akcji Lato 2018 podsumowali w piątek 20 lipca.

W Akcji Lato 2018 prowadzonej od 2 do 20 lipca wzięło udział 146 uczestników: z Biertowic - 14 dzieci, z Harbutowic - 20, z Krzywaczki - 34 i z Sułkowic - 78. W Rudniku nie było chętnych do udziału w tej półkolonii. Zajęcia się pod hasłem : "Dla każdego coś ciekawego” były prowadzone na miejscu we wszystkich zainteresowanych miejscowościach przez 10 wychowawczyń, troszczących się o ciekawe spędzenie czasu, zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój powierzonych im dzieci. Oprócz zajęć na miejscu, organizowane były wycieczki po bliższej i dalszej okolicy oraz na basen.

W swojej świetlicy

Filie Świetlicy Środowiskowej działają we wszystkich miejscowościach gminy, wiec baza półkolonii była gotowa na prowadzenie ciekawych zajęć. Rozpoczęto oczywiście od poznania się i integracji uczestników, poprzez wspólne zabawy przede wszystkim ruchowe i działania. Poszczególne grupy wspólnie wykonywały  plakaty o wakacjach propagujące zdrowy styl życia i protestujące przeciwko wszelkim używkom.

Wykorzystując technikę orgiami, dzieci tworzyły "wakacyjne pożeracze nudy i bezczynności”. Ponieważ tworzenie orgiami dzieci bardzo sobie upodobały, postanowiono z jego pomocą włączyć się w upamiętnianie 100. rocznicy odzyskania niepodległości Polski i wykonać duże plansze z orłami. Do patriotycznej aktywności zachęcały uczestników bardzo ciekawe zajęcia zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną pod hasłem "Lato z historią w bibliotece”.

Nie zabrakło rzecz jasna gier terenowych, podczas których należało się wykazać wiedzą, sprytem i logicznym myśleniem. Zorganizowano "Świetlicowy Mundial” przegradzany zabawami umysłowymi i zręcznościowymi. Wszystko to dodatkowo wzbogacały wspólne zabawy ruchowe z rekwizytami typu: piłki, skakanki, hula -hop, czy zabawy z chustą Klanza. Po wysiłku fizycznym dzieci  odpoczywały, grając w gry planszowe, zgaduj, zgadule itp. Jeden dzień akcji we wszystkich miejscowościach przebiegał pod hasłem "Mam talent”. Dzieci grały na instrumentach, śpiewały, recytowały, prezentowały figury gimnastyki artystycznej i tańca - każdy wedle swoich zaintereswań i zdolności.

Na wyjazdach

Zajęcia na miejscu w świetlicach przeplatały cotygodniowe (czyli trzy) wyjazdy na wycieczki oraz trzy wyjazdy na basen.

Na dwudniową wycieczkę do Zawoi pojechało 59 dzieci. W takcie wypraw, górskich spacerów, podziwiania babiogórskich panoram i wspaniałych zabaw w terenie, wychowawcy zapoznawali dzieci również z historią i kulturą Górali Babiogórskich. Na Hali Barankowej z pięknym widokiem na pasmo Babiogórskie uczestnicy zobaczyli bacówkę i skosztowali oscypka. Wyprawa zakończyła się multimedialną prezentacją o historii Górali Babiogórskich. Dużo wrażeń przyniosła popołudniowa gra terenowa  wymagająca umiejętności posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i korzystania z wiedzy mieszkańców Zawoi, dzień zakończyło wspólne spotkanie przy ognisku. Drugi dzień to ekstremalne przeżycia i dobra zabawa w parku linowym oraz wyprawa do "Parku Czarnego Daniela”. Tu dzieci poznawały zwierzęta charakterystyczne dla tych terenów i miało okazje uczestniczyć w karmieniu saren, danieli i lam.

95 uczestników Akcji Lato 2018 wybrało się na spektakl "Kot w butach” w Krakowie, w którym motywy znanej baśni zostały oprawione w efekty świetlne i muzyczne. Mała scena i niewielka liczba widzów pozwoliły na bezpośredni kontakt z aktorami i wnikliwe obserwacje gry aktorskiej. Godzinne warsztaty po spektaklu to niezwykła zabawa w teatr, gdzie wszystko jest możliwe.

Kolejną atrakcją tegorocznych wakacji, z której skorzystało 95 dzieci, była wyprawa do Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i poznawanie kultury Krakowiaków Zachodnich. Architektura wsi nadwiślańskiej prezentowanej w tym Parku to zagrody chłopskie, kompleks sakralny, zabudowania przemysłu wiejskiego i kompleks małomiasteczkowy. Dzieci wzięły tez udział w warsztatach szewskich w ramach cyklu "Ginące zawody”, a na Zamku Lipowiec poznawały ciekawą średniowieczną historię m.in. poprzez grę terenową.

Tradycją wakacji i ferii organizowanych przez Świetlice Środowiskową są cieszące się ogromnym powodzeniem wyjazdy na basen. Trzy wyjazdy to łącznie 309 chętnych do zabaw i pławienia się w wodzie.

Na zakończenie wszyscy razem

Gdy 20 lipca przyszedł czas na zakończenie wspólnej zabawy, wszyscy uczestnicy Akcji Lato 2018 zostali przewiezieni do Sułkowic do hali sportowej SP nr 2 na spotkanie podsumowujące. "Półkolonistów” odwiedził burmistrz Piotr Pułka, sekretarz gminy Małgorzata Dziadkowiec, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Józefa Bernecka i redaktor "Klamry” Anna Witalis-Zdrzenicka. Gościom zaprezentowały się wszystkie grupy w przygotowanym na tę okoliczność programie artystycznym, rozdano nagrody, rozgrano finałowy konkurs o puchar Akcji Lato, który po dwóch latach rezydowania w Biertowicach, w tym roku wywalczyły Sułkowice. Na zakończenie wszyscy uczestnicy obejrzeli spektakl "Poskromienie nieznośnego smoka” w wykonaniu teatrzyku Inspiracja. Widowisko, prócz ciekawej fabuły ku zabawie dzieci, miało oczywiście cel dydaktyczny - pokazywało, jak rozwiązywać konflikty, prawidłowo funkcjonować w grupie i jak radzić sobie z uczuciami.

Kończąc tę edyycję Akcji Lato, kierownik wypoczynku, a zarazem kierownik Świetlicy Środowiskowej, Bernadeta Żurek podziękowała wszystkim, dzięki którym te trzy tygodnie były dla dzieci wypoczynkiem poprzez dobrą, radosną zabawę.

Krystyna Sosin

fot. archiwum akcji oraz Anna Witalis-Zdrzenicka

 

  Drukuj Email

 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1.    Administratorem danych osobowych jest Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach, ul. Sportowa 45 A, 32-440 Sułkowice, tel. 12 272 50 50.

2.    W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, przez Świetlicę Środowiskową w Sułkowicach należy kontaktować się za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

3.    Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach na podstawie przepisów prawa,
a w szczególności ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998) oraz na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści.  

4.    Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji ww. celów,
a po tym czasie przez okres wynikający z obowiązującego prawa.

5.    Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6.    Osoba, której dane dotyczą posiada:

·         Prawo dostępu do treści swoich danych

·         Prawo do sprostowania/poprawiania danych

·         Prawo żądania usunięcia danych

·         Prawo do przenoszenia danych

·         Prawo do ograniczenia przetwarzania

·         Prawo wniesienia sprzeciwu

·         Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.    Osoba, której dane dotyczą posiada również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8.    W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa podanie danych osobowych jest obowiązkowe. W sytuacji, gdy przetwarza się dane osobowe na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie tych danych ma charakter dobrowolny.

9.    Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.


 

Zapisy na zajęcia wakacyjne

zapisy_akcja_lato Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach wraz z filiami we wszystkich miejscowościach gminy organizować będzie profesjonalne zajęcia dla dzieci i młodzieży z Gminy Sułkowice.

Termin: 02.07.2018 r. do 20.07.2018 r. Zajęcia odbywać się będą codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00

Uwaga! Należy wypełnić wszystkie trzy podane poniżej karty.

 

W programie:

- bloki zajęć rekreacyjnych i sportowych;

- zajęcia świetlicowe (gry stolikowe, zabawy logiczne, quizy, plenery malarskie);

- grupowe zajęcia tematyczne rozwijające wyobraźnię i sprawność manualną;

- wyjazdy na basen;

- wycieczki autokarowe;

- konkursy i współzawodnictwo sportowe;

- różne inne atrakcje według pomysłów dzieci

Zapisy:

W sekretariacie każdej szkoły znajdują się karty kwalifikacyjne, które należy wypełnić i zwrócić w szkole lub bezpośrednio u pań wychowawczyń świetlic. Należy to zrobić najpóźniej do 15 czerwca 2018 roku. Ze względu na konieczność zapewnienia właściwej liczby opiekunów karty należy złożyć we wskazanym wyżej terminie.

Dzieci, które przyjdą z kartami dopiero na pierwsze zajęcia, mogą nie być przyjęte z powodu braku miejsc.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu (12) 272-50-50.

 

Do pobrania, uzpełnienia i podpisania 3 karty:

Karta zgłoszenia

Regulaminy wycieczek

Informacja o wycieczkach

Serdecznie zapraszamy

Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach

mgr Bernadeta Żurek


Wakacyjny pobyt dzieci w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej

jura

Do 6 kwietnia 2018 r. Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach przyjmuje zapisy na wyjazd wakacyjny.

Termin: 9 – 13 lipca 2018 r.
Całkowity koszt: 600 zł (możliwość wpłaty w ratach) przy zapisie zaliczka w wysokości 100 zł.
Zakwaterowanie: Zajazd ,,Magda” Przyłubsko pokoje z pełnym węzłem sanitarnym.

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie.

W programie:

Poznanie Jury Krakowsko – Częstochowskiej

- spacer przez epoki: Zamek w Ogrodzieńcu, Góra Birów z rekonstrukcją drewnianego grodu, schrony bojowe z II Wojny Światowej;

- Góra Zborów, zwiedzanie Jaskini Głębokiej;

- trasa widokowa: Ruiny Zamku Mirów, zwiedzanie odbudowanego Zamku Bobolice;

- pobyt na Pustyni Błędowskiej.

Ponadto:

- zajęcia sportowo rekreacyjne z instruktorami GOPR;

- przejazd bryczkami;

- wspólne ognisko;

- park linowy;

- pobyt na basenie.

Zapisy osobiście w Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach ul. Sportowa 45 A, codziennie od godz. 8:00 do 16:00, ze względu na konieczność rezerwacji pensjonatu tylko do 6 kwietnia 2018 r.

Szczegółowych informacji udziela kierownik wypoczynku Bernadeta Żurek tel. 12 272-50-50.

jura k cz

 


 

Jak dzieci wypoczywały podczas ferii zimowych w Świetlicy Środowiskowej

 

 Ferie już za nami, ale wspomnieć warto. W tegorocznym zorganizowanym wypoczynku w formie codziennych zajęć udział wzięło 135 uczestników ze wszystkich miejscowości gminy.   Najliczniejszą grupę stanowiły oczywiście Sułkowice, tu na zajęcia uczęszczało 68 dzieci, w Krzywaczce 21, Harbutowicach 19, Biertowicach 15 i Rudniku 12. Pomimo grypowego okresu frekwencja była bardzo wysoka. Jak to zwykle bywało tak i w tym roku poza zajęciami w macierzystych miejscowościach zorganizowano zajęcia wyjazdowe czyli to co dzieci najbardziej lubią – wycieczki. W ciągu 10 dni każdy znalazł coś dla siebie. W swoich miejscowościach największą popularnością cieszyły się gry i zabawy ruchowe odbywane na salach gimnastycznych placówek oświatowych. Rozgrywanym meczom towarzyszyła zdrowa rywalizacja sportowa, a dyplomy i medale uczestnicy wykonali podczas zajęć plastycznych. Piękne plakaty z zimowymi pejzażami zostały nagrodzone ciekawymi grami, które każda placówka sama wybrała. Było też origami, był spacer do lasu z karmą dla zwierząt, nie brakowało zajęć profilaktycznych przestrzegających przed niebezpieczeństwami współczesnej cywilizacji.  Uczestnicy w Sułkowicach zostali zaproszeni przez Panią Dyrektor Gminnej Biblioteki na przedstawienie pt. „Kaszalot”, którego aktorami byli uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowejz Harbutowic.

Z wycieczkami zimą jest nieco kłopotu ze względu na aurę, ale zostały tak pomyślane by ich uczestnicy nie zmarzli, wesoło się bawili i jeszcze poszerzyli swoją wiedzę.Wykorzystano oczywiście Kraków z jego olbrzymimi możliwościami.  Na pierwszym wyjeździe gdzie zwiedzano Podziemia Rynku i obejrzano wspaniałą, pokonkursową wystawę szopek było 109 uczestników, we współczesnym teatrze obejrzało  „Wyspę Skarbów”  i wzięło udział w warsztatach teatralnych 98 uczestników, a do kina pojechało 100 dzieci. Był jeszcze tradycyjny wyjazd na basen z którego skorzystało 76 dzieci.   Niemałe to logistyczne wyzwanie by wszystko dopasować, zgrać w czasie, zarezerwować , bo przecież obejmuje się organizacją 5 miejscowości. Nagrodą dla personelu pedagogicznego jest bezpieczne, przeprowadzenie dzieci przez te 10 dni zajęć, ich zadowolenie  i frekwencja na zajęciach, a w tym roku jak i poprzednich tak właśnie było.   

Warto jeszcze dodać, że wizytatorzy Kuratorium Oświaty z Krakowa docenili ten trud i wysiłek pokontrolnym pozytywnym protokołem.

Zdjęcia z codziennych zajęć zapraszając do ich obejrzenia tutaj.

                                                                                                                      Kierownik Świetlicy

                                                                                                                      Bernadeta Żurek

 


 

Ferie zimowe ze Świetlicą Środowiskową - zapraszamy! 

plakataz2018m

Do 26 stycznia można zapisać się na bezpłatne ferie zimowe organizowane przez Świetlicę Środowiskowa w Sułkowicach wraz z filiami we wszystkich miejscowościach gminy.

Zajęcia odbywać się będą  od 12 do 23 lutego 2018 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13.

W programie:

- bloki zajęć rekreacyjnych i sportowych;

- zajęcia świetlicowe (gry stolikowe, zabawy logiczne, quizy, plenery malarskie);

- grupowe zajęcia tematyczne rozwijające wyobraźnię i sprawność manualną;

- wyjazdy na basen;

- wycieczki autokarowe;

- konkursy i współzawodnictwo sportowe;

- różne inne atrakcje według pomysłów dzieci

 

Zapisy:

W sekretariacie każdej szkoły znajdują się karty kwalifikacyjne, które należy wypełnić i zwrócić w szkole lub bezpośrednio u pań wychowawczyń świetlic. Należy to zrobić najpóźniej do 26.01.2018 r.

Ze względu na konieczność zapewnienia właściwej liczby opiekunów, karty należy złożyć we wskazanym wyżej terminie. Dzieci, które przyjdą z kartami dopiero na pierwsze zajęcia, mogą nie być przyjęte z powodu braku miejsc.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu (12) 272-50-50.


 Serdecznie zapraszamy

Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach
mgr Bernadeta Żurek

 

 

Do pobrania:

- Karta zgłoszenia

- Karta zapisów na wycieczki

plakataz2018m

 


Zakończenie Akcji Lato w Sułkowicach

koniec_akcji_lato Po trzech tygodniach zajęć 155 uczestników pożegnało akcję „Lato – 2017” zorganizowaną przez Świetlicę Środowiskową w Sułkowicach. 21 lipca 2017 r. uczestnicy zajęć spotkali się na hali sportowej w Sułkowicach, by w obecności burmistrza Gminy Sułkowice Piotra Pułki, wiceprzewodniczącej RM Krystyny Sosin sekretarz Małgorzaty Dziadkowiec oraz oczywiście kierownik Świetlicy Środowiskowej Bernadety Żurek zakończyć ten prawie miesiąc zorganizowanych zabaw i wyjazdów.

 

Jak mówi Bernadeta Żurek, podsumowując akcję: „Dzieci otrzymały niezwykłą porcję wrażeń z wyraźną nutą edukacyjną, podaną w formie dobrej zabawy. Jak co roku zajęcia odbywały się w miejscu zamieszkania i na wyjazdach. Uczestnicy wakacji ze świetlicą korzystali z sal gimnastycznych, boisk sportowych, placów zabaw. Wprowadzono dużo zajęć sportowych i rekreacyjnych, ruch był stałym elementem każdego dnia. Odbyły się warsztaty teatralne z Panią Dorotą Ruśkowską – Dyrektorem „Teatru w Stodole”.

Kierownik wypoczynku dodaje: „W ramach edukacji do bezpieczeństwa dzieci odwiedziły Powiatową Państwową Straż Pożarną w Myślenicach. Dużą popularnością cieszyły się wycieczki. Te na basen to już tradycja zarówno ferii, jak i wakacji. Dzieci były więc trzykrotnie na basenie. Interesujący był także wyjazd do Bochni. Wycieczkowicze zwiedzali kopalnię soli według dwóch tematów: „Zagadkowa Kopalnia” i „Królewska Kopalnia”. Programy te w najciekawszy, bo zabawowy sposób przekazywały wiedzę o historii tego miejsca, zapoznały uczestników z prawami, które regulowały jego funkcjonowanie w średniowieczu. Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach to kompleks turystyczno-edukacyjny mało znany w naszej okolicy. To namiastka Błędnych Skał, znajdujących się w Górach Stołowych. Trasa turystyczna urozmaicona była różnymi formami zabaw, zagadek, ciekawostek przygotowanych przez przewodników, muzeum przyrodnicze to poznanie flory i fauny zamieszkującej okoliczne lasy, a wirtualna podróż podwodną łodzią ukazała ciekawostki rzeki Białej. Wszystkiego dopełniło spotkanie przy grillu, kończące tę atrakcyjną wycieczkę. Typowo rekreacyjny i rozrywkowy był wyjazd do Krakowskiego zoo. Razem w wycieczkach wzięło udział 681 uczestników: Bochnia – 89, zoo – 127, Cieżkowice – 118, baseny – 347.”

Każda miejscowość wykonała konkursowy plakat „Świat za sto lat”, które zostały nagrodzone grami planszowymi podczas zakończenia akcji, zaś wystawę można było obejrzeć w holu hali.

Ostatnim akcentem tegorocznych spotkań był zjazd wszystkich uczestników do Sułkowic. Tu podsumowano trzy tygodnie zabawy, rozegrano konkurs wiedzy ogólnej o puchar Burmistrza Gminy, który tym razem powędrował do Harbutowic, były występy uczestników, słodycze i lody, no i oczywiście zaproszenie na następne wakacje.

Galeria zdjęć - Filia w Sułkowicach

Galeria zdjęć - Filia w Harbutowicach

Galeria zdjęć - Filia w Krzywaczce

Galeria zdjęć - Filia w Biertowicach


 

Wakacje ze Świetlicą Środowiskową

 

Tegoroczne zajęcia w ramach akcji  „ Baw  się razem z nami ” będą organizowane przez Świetlicę Środowiskową w Sułkowicach wzorem lat ubiegłych w każdej miejscowości gminy tj. w Sułkowicach, Biertowicach, Harbutowicach, Krzywaczce i Rudniku.

Termin zajęć : 03.07 do 21.07.2017 r.

Godziny zajęć : od 900 do 1300.

Co oferujemy :

ciekawe spotkania w swoich miejscowościach (malarstwo, muzyka, zabawy grupowe, konkursy z nagrodami, warsztaty profilaktyczne, wycieczki piesze i autokarowe, zajęcia sportowe i wiele innych atrakcji).

Jak zapisać dziecko na zajęcia :

Od 6 czerwca w sekretariacie każdej szkoły lub u wychowawczyni świetlicy środowiskowej należy pobrać kartę zgłoszenia, wypełnić i zwrócić w ten sam sposób w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2017 r.

Kartę można również pobrać ze strony internetowej świetlicy i zwrócić  do sekretariatu w szkole lub na ręce wychowawczyń świetlic w każdej miejscowości.

Świetlica dopełniła wszelkich formalności w celu  zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa uczestnikom zajęć, o czym świadczy wpisanie jej przez Kuratorium Oświaty w Krakowie do bazy wypoczynku MEN.

Zapraszamy wszystkich chętnych lubiących dobrą zabawę i wakacyjną przygodę.

Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach

mgr Bernadeta Żurek

 

Pobierz:

Karta uczestnika

Karta informacyjna

 

Tegoroczny wyjazd wakacyjny dzieci Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach organizuje w Góry Sowie w terminie od 10 – 14 lipca.

Dzieci będą zakwaterowane w pensjonacie Sokolec, otrzymają pełne wyżywienie (trzy posiłki dziennie, prowiant na wycieczki, woda mineralna przez cały dzień), będą miały zapewnione wszystkie bilety wstępu, usługi przewodnickie, a w razie potrzeby także opiekę medyczną miejscowego ośrodka zdrowia.

 

Program pobytu obejmuje m. in.:

- zwiedzanie Wrocławia (zoo, Panorama Racławicka, Stare Miasto)

- wycieczki do Podziemnego Miasta „Osówka” i na zamek w Książu

- wyprawy w góry

- pobyt w Skalnym Mieście w Czechach.

Całkowity koszt wyjazdu wynosi 650 zł. Należność może być wpłacona w ratach wpłata w ratach: przy zapisie 100 zł, a pozostała kwota do 30 czerwca 2017 roku.

Uwaga !!! ze względu na pobyt w Skalnym Mieście obowiązuje dowód osobisty dziecka lub paszport.

Zapisy przyjmowane są wyłącznie osobiście w Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach,

ul. Sportowa 45 A, w dniach

od  24 kwietnia do 10 maja 2017 roku.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacji szczegółowych udziela

kierownik wypoczynku Bernadeta Żurek, tel. 12-272-50-50.


Wspomnienia z ferii zimowych

         Wielkim balem karnawałowym w Centrum Kultury w Harbutowicach zakończyły się ferie zimowe ze Świetlicą Środowiskową. Łącznie we wszystkich miejscowościach gminy bawiło się 169 uczestników. Największa ilość dzieci zgłosiła chęć  udziału w zajęciach w Sułkowicach, aż 76 osób. Aby sprostać wymogom bezpieczeństwa zatrudnionych zostało dodatkowo 5 wychowawczyń do opieki nad dziećmi. Zajęcia odbywały się we własnych miejscowościach i na wyjazdach.

 

W swoich miejscowościach

 

Dużo uwagi poświęcono na zajęcia ruchowe. Uczestnicy we wszystkich miejscowościach mieli zapewniony dostęp do sal gimnastycznych. W Sułkowicach bez hali sportowej użyczonej przez gimnazjum odbywanie codziennych zajęć byłoby wręcz niemożliwe przy tej ilości uczestników. Tam odbywały się mecze, współzawodnictwa, zabawy z chustą animacyjną, zabawy ruchowe z muzyką itp. Podczas zajęć artystycznych  powstały plakaty opowiadające o pięknie zimy, maski i stroje na bal karnawałowy. Dużym powodzeniem cieszyły się gry stolikowe, zabawy tematyczne, ping-pong i piłkarzyki.

 

Wyjazdy

 

Tradycyjnie odbyły się dwa wyjazdy na basen do Suchej Beskidzkiej, łącznie wzięło w nich udział 214 uczestników. Ciekawym przeżyciem okazał się wyjazd do Krainy Świętego Mikołaja w Zatorze. Poza zwiedzaniem domków urządzonych tematycznie wg. popularnych baśni uczestnicy obejrzeli film w wersji 3D, skorzystali lodowiska, diabelskiego młynu i zjeżdżalni pontonowej. Zator odwiedziło 127 osób. Do kina pojechało 159 osób ( trzy autokary i dwa bus-y ). Dzieci obejrzały piękną bajkę z morałem piętnującym zło pt. „Ostatni smok świata”.

 

Dwa tygodnie minęły na wesołej i twórczej zabawie, pomimo okresu grypowego u nas panowała bardzo wysoka frekwencja. Podczas ostatniego wspólnego spotkania w Harbutowicach dzieci otrzymały owoce i soki, każda placówka ciekawą grę towarzyską za wykonany plakat i wszyscy zostali zaproszeni na wakacje.

 

 Przejdź do galerii zdjęć

 

Kierownik wypoczynku
Bernadeta Żurek

 Dowiedz się więcej

Karta zgłoszeniowa
Integracja w Czasławiu


Wspólne powitanie nowego roku w świetlicy stało się już naszą tradycją. W obecnym roku wyznaczona została data 1 października. I tu od razu pojawiły się wątpliwości. A co będzie z pogodą, tym bardziej, że zapowiedzi były mało optymistyczne. Nie było jednak wyjścia, termin został zaklepany i pozostawało tylko mieć nadzieję, że przynajmniej nie będzie padać. Przyszła wreszcie oczekiwana sobota, a z nią przepiękna złota polska jesień z letnią temperaturą i orzeźwiającym wietrzykiem. Wyruszyliśmy dwoma autokarami, bo  przecież to integracja, więc pojechaliśmy wszyscy, z pięciu miejscowości naszej gminy. Podróż nie trwała długo, na miejscu czekał już na nas gospodarz Pan Franciszek Śmigla. Pomieszczenie, do którego nas zaprosił to pięknie urządzona izba wyposażona w elementy związane z wielką jego pasją końmi.

I zaczęła się barwna opowieść o tym jak to było dawniej, jak gospodarowano, jak przechowywano żywność  no i oczywiście o koniach. Słuchaliśmy z zapartym tchem, a to dopiero był początek atrakcji. W dalszej części dowiedzieliśmy się i zobaczyliśmy jak powstaje zdrowy ekologiczny ser i masło, a nawet sami próbowaliśmy to masło  ubijać.  Każdy też mógł sobie uformować z otrzymanego ciasta bułeczkę, a po wypieczeniu smakowały wyśmienicie. Po spożyciu pysznych pączków wypieczonych przez naszą gospodynię wyszliśmy na podwórko gdzie czekały na nas pięknie udekorowane  wozy zaprzężone każdy w parę koni. Wyruszyliśmy na leśną wyprawę, konie parskały, powożący śpiewali, a my wypatrywaliśmy grzybów i leśnych mieszkańców. Po około godzinie dotarliśmy do miejsca gdzie paliło się ognisko, a nad nim grillowały się rozsiewając miłą woń całe góry kiełbasek. To była wspaniale spędzona sobota, niektórzy nazbierali nawet grzybów. Były i tańce i jazda na kucyku, a wszystkiego dopełniała piękna pogoda. Na koniec prosiliśmy naszych przemiłych gospodarzy by załatwili zimą śnieg to przyjedziemy na kulig w bajkowej scenerii prawdziwej zimy.

Przejdź do galeriiWakacje ze Świetlicą Środowiskową zakończone

      Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach corocznie organizuje  wakacyjny wypoczynek dla dzieci z gminy Sułkowice. Tegoroczne spotkania przebiegały pod hasłem „Wakacyjne kolory lata”. Kolorów lata jest mnóstwo i są różnorodne, każdy może znaleźć swój odcień, takie miały być i były nasze zajęcia : ciekawe, różnorodne obfitujące w atrakcje. Łącznie wzięło w nich udział 191 uczestników ze wszystkich miejscowości naszej gminy. Dziećmi opiekowało się 15 wychowawczyń co zapewniało maksimum bezpieczeństwa i troski o ich zdrowie. Program dawał możliwość każdemu dziecku  znalezienia odpowiadającej mu formy zabawy czy wycieczki.

  I tak wspólne wakacje rozpoczęliśmy wyjazdem 45 uczestników do Zakopanego. Każdy dzień wypełniony był co do minuty, atrakcji nie brakowało. Warto wspomnieć choćby dwukrotny pobyt na gorących źródłach, ekstremalne przeżycia w parku linowym i na ściance wspinaczkowej, pontonowy zjazd pod Wielką Krokwią, wyprawę do Morskiego Oka, ścianę deszczu w Dolinie Kościeliskiej czy jaskinię Mroźną. Do tego ognisko, wspólne gry i zabawy no i strefę kibica w ostatnim meczu polskiej drużyny na Euro. Było naprawdę ciekawie i różnorodnie.

4 lipca wystartowały zajęcia w każdej miejscowości. Spędziliśmy trzy tygodnie na aktywnym wypoczynku, wspólnych zabawach i zwiedzaniu. Zajęcia w miejscu zamieszkania przegradzane były wycieczkami autokarowymi i pobytem na basenie. We własnych miejscowościach to :  integracja grup poprzez tworzenie obrzędowości, fantazyjne pokazy mody, wielkie kolonijne olimpiady sportowe, pokaz talentów i umiejętności, zajęcia manualne, wyjścia w teren, zręcznościowe, skoczne i bieżne zabawy w grupach, turnieje zagadek, rebusów itp. Odbyliśmy trzy wycieczki autokarowe i dwa wyjazdy na basen. W Krakowie byliśmy dwa razy. W pierwszym tygodniu odwiedziliśmy „Legolandię” czyli interaktywne centrum robotów i budowli z klocków Lego. Dzieci miały okazję uczestniczyć aktywnie w tajemniczym świecie nauki i zabawy zbudowanym z lubianych przez dzieci klocków  Lego. W drugim tygodniu byliśmy w Dolinie Prądnika, popularnie zwanej wycieczką do Ojcowa. Uważana jest za jedną z najpiękniejszych polskich dolin. Nasi uczestnicy poprzez spacer, film i pobyt w muzeum i Grocie Łokietka w atrakcyjny sposób otrzymali porcję wiedzy, która będzie bardzo przydatna na lekcjach przyrody. Trzeci wyjazd do znów Kraków, tym razem pobyt w kinie i w Parku Edukacji Globalnej gdzie zwiedziliśmy 6 osad z różnych części świata oraz poznaliśmy bliżej( biorąc udział w warsztatach )życie Indian Ameryki Południowej i Jeden dzień z życia w Afryce.  W wycieczkach udział wzięło : Klockolandia -157, Ojców – 130, kino – 144 oraz basen – 294 osoby, łącznie przewieźliśmy 725 uczestników.

      22 lipca pożegnaliśmy uczestników „Wakacyjnych kolorów lata”. Było wspólne spotkanie wszystkich dzieci z całej gminy z udziałem gości, było rozdanie nagród za konkursy, słodycze i owoce i ostatnie wspólne zabawy.

Zapraszamy na ferie i następne wakacje

Kierownik wypoczynku

Bernadeta Żurek

 Przejdź do galerii

 Wyprawa w góry

 

         Pierwszym etapem organizacji letniego wypoczynku dla dzieci, organizowanego przez Świetlicę Środowiskową w Sułkowicach był wyjazd do Zakopanego.

 

    Przygoda w górach rozpoczęła się zaraz po zakończeniu roku szkolnego. Już 27 czerwca 45 dzieci z całej gminy wyjechało do Zakopanego. Dlaczego Zakopane? Bo to magia gór, bo blisko z Sułkowic, bo udało się znaleźć kwaterę w zaprzyjaźnionym już pensjonacie „U Józefa”, bo dużo atrakcji, więc nuda niemożliwa.

 

Pensjonat to „stary znajomy” , byliśmy tam w 2010 roku i nie rozczarowaliśmy się. Po sześciu latach przerwy te same czyste pokoiki, miła i spełniająca nasze prośby obsługa. Meldujemy się więc 27.06 o godzinie 11.30. Po  zakwaterowaniu i obiedzie pierwszy punkt programu skocznie i zjazd na pontonach. No i klapa, pogoda fatalna, mży i mgła, że nawet skoczni nie widać. Wracamy rozczarowani, ale od czego personel. Krótka narada, telefon i szalejemy trzy godziny w gorących basenach Białki Tatrzańskiej. Wyprawa do Morskiego Oka spędza sen z powiek personelu. Iść kiedy pogoda niepewna, czy wszyscy podołają (najmłodsi uczestnicy to tegoroczni drugoklasiści). Męska decyzja idziemy. Ta wyprawa we mgle i mżawce naprawdę miała swój urok. Nie tylko podołali, ale jeszcze Jędrek, (nasze uroczy przewodnik ), zdołał namówić wszystkich na obejście jeziora. Po powrocie wspólne zabawy i góralskie ognisko z pieczeniem kiełbasy. Następnego dnia jeszcze raz, zgodnie z programem, baseny w  Białce Tatrzańskiej i zaległa skocznia z pontonowym zjazdem. Czwartek, ważny dzień, wszyscy myślą o wieczornym meczu. Ale przed nami Gubałówka i park linowy. Jak było sami oceńcie patrząc na  załączone zdjęcia. Tę próbę pokonania własnych słabości przeszli wszyscy, a doping towarzyszący wspinającym się na ściance spowodował, że wielu uczestników zdobyło szczyt. No i nadszedł wieczór, w jadalni prawdziwa strefa kibica, szaleństwo po pierwszym golu i nieco żalu po ostatecznym wyniku.

 

     Piątek to ostatni dzień naszego pobytu, idziemy do Doliny Kościeliskiej. Na początku nic nie zapowiada deszczowej przygody. Ale jak to w górach, pogoda zmienna więc i nas dopada ulewa. Mający porządne peleryny mokrzy są tylko do kolan, ale większość przemoczona do bielizny. Na szczęście mamy w lukach nasze bagaże, wyciągamy walizy i w autokarze przebieramy się w suche rzeczy. Jeszcze ostatni obiad „U Józefa” i powrót do domu. Pozostały wspomnienia i zdjęcia. Mamy nadzieję, że wszyscy bawili się dobrze, dla chętnych przewidujemy   możliwość otrzymania płytki ze zdjęciami z całego pobytu, będzie do odebrania w świetlicy w Sułkowicach po 15 sierpnia.

 

Pozdrawiamy uczestników

Bernadeta Żurek

Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach

wraz z zakopiańskim personelem

 

 

Idź do galerii


 

 WYCIECZKI

wycieczki organizowane przez Świetlicę Środowiskową w okresie wakacyjnym

Pobierz plik z decyzją o udziale dziecka w wycieczce

Pobierz kartę zgłoszeniową

Uwaga:

Zwrot kart do 22 czerwca 2016 r.

 OGŁOSZENIE

Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach ogłasza zapisy na wakacyjny wyjazd do Zakopanego 

Termin : 27 czerwca – 1 lipca 2016

Całkowity koszt : 550 zł (możliwość wpłaty w ratach)

Zakwaterowanie : Willa Józef, ul. Harenda 34, pokoje z łazienkami, odkryty basen do dyspozycji uczestników.

Wyżywienie : 3 posiłki dziennie

W programie :

Morskie Oko, Gubałówka z pobytem w parku przygody ( park linowy, ściana wspinaczkowa ) pobyt na gorących źródłach w Białce Tatrzańskiej,  Muzeum Tatrzańskie, Dolina Kościeliska, skocznia narciarska, wspólne ognisko, dyskoteka i wiele radości ze wspólnej zabawy.

Zapisy  w kolejności zgłoszeń,  ze względu na konieczność rezerwacji noclegów i wyżywienia tylko od 11 – 22 kwietnia 2016 roku, osobiście w Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach  ul. Sportowa 45 A.

Telefon (12)  272-50-50

 

Zapraszamy

 

                                                                                                    Kierownik Świetlicy

                                                                                                     mgr Bernadeta Żurek

  Ferie zimowe ze Świetlicą Środowiskową

 

W bieżącym roku szkolnym dzieci nie musiały długo czekać na wypoczynek feryjny. Już 18 stycznia rozpoczęliśmy wspólną zabawę  we wszystkich miejscowościach gminy.  Łącznie wypoczywało u nas 169 dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Program przygotowany był tak aby każdy znalazł coś dla siebie. Główne hasło  tegorocznych spotkań to „W grupie jest weselej”. Wspólna zabawa jest bowiem nieoceniona w rozwoju dziecka, stwarza warunki do nawiązywania zdrowych interakcji, uspołecznia, uwrażliwia na potrzeby innych i uczy przestrzegania wspólnie ustalonych zasad. Program był więc tak przygotowany aby wszystko co się działo było wspólnym dziełem 11 grup wychowawczych, w których dzieci spędzały czas.

W swoich placówkach

Dużo czasu poświęcono na gry i zabawy sportowe. W każdej miejscowości uczestnicy mieli do dyspozycji sale gimnastyczne w placówkach szkolnych. Tam odbywały się mecze, zespołowe zabawy ruchowe, współzawodnictwa, biegi, skoki, wyścigi tak by każdy mógł sprawdzić i poprawić swoją fizyczną kondycję. Nie brakowało też możliwości wykazania się umiejętnościami artystycznymi. Np. w Sułkowicach babcie i dziadkowie otrzymali z okazji swojego święta  pudełka z życzeniami pomysłu pani Agnieszki Berneckiej, które same się otwierały odsłaniając piękną zawartość z kwiatami i serduszkami. Efektem spacerów i obserwacji zimowego krajobrazu  w pierwszym tygodniu była wspólna,  piękna praca plastyczna „Zanim wrócą bociany” ukazująca uroki prawdziwej zimy. Poza tym do dyspozycji dzieci pozostawały gry planszowe, poing-pong i  jak zwykle cieszące się popularnością piłkarzyki. Przed niebezpieczeństwami współczesnej cywilizacji przestrzegała uczestników Pani Policjantka na spotkaniu w pierwszym tygodniu ferii. Czas karnawału stworzył okazję do balu, który odbył się w Centrum Kultury w Harbutowicach. Uczestnicy wystąpili we wspaniałych strojach karnawałowych, a po trudach tańców posilili się pączkiem i sokiem.

Na wyjazdach

Realizując konsekwentnie zasadę, że ruch to zdrowie w każdy piątek odwiedziliśmy basen, łącznie w tych wyjazdach udział wzięło 184 dzieci. Poza tym byliśmy w Krakowie w kinie (128 uczestników) oraz w muzeum przyrodniczym (121 osób). W muzeum poza zwiedzaniem dzieci wzięły udział w warsztatach „Gady – współczesne dinozaury” z udziałem żywych zwierząt.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego aby te dni wolne od nauki szkolnej przebiegły w bezpiecznej, wesołej i twórczej atmosferze. Zapraszamy do galerii zdjęć na stronie internetowej Gminy i Świetlicy.

                                                                                                                    Kierownik wypoczynku

                                                                                                                     mgr Bernadeta Żurek

Galerię zdjęć z tego wydarzenia można obejrzeć klikając nazwę folii w menu po lewej stronie.

 

 

 

 

Świetlica Środowiskowa zaprasza dzieci na zajęcia organizowane podczas ferii zimowych

     Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach, wraz z filiami we wszystkich miejscowościach gminy organizować będzie profesjonalne zajęci dla dzieci i młodzieży z Gminy Sułkowice.

Termin : 18.01.2016 r. do 29.01.2016 roku

Zajęcia odbywać się będą codziennie od piątku do poniedziałku w godzinach od 900 do 1300

W programie :

- bloki zajęć rekreacyjnych i sportowych;

- zajęcia świetlicowe ( gry stolikowe, zabawy logiczne, qwizy, plenery malarskie );

- grupowe zajęcia tematyczne rozwijające wyobraźnię i sprawność manualną;

- wyjazdy  na basen;

- wycieczki autokarowe;

- konkursy i współzawodnictwa sportowe;

- różne inne atrakcje wg. pomysłów dzieci

Zapisy :

   W sekretariacie każdej szkoły znajdują się karty kwalifikacyjne, które należy wypełnić i zwrócić w szkole lub bezpośrednio u pań wychowawczyń świetlic. Należy to zrobić najpóźniej do 14.01.2016 r. do godz. 1200.

      Ze względu na konieczność zapewnienie właściwej liczby opiekunów karty należy złożyć we wskazanym wyżej terminie. Dzieci, które przyjdą z kartami dopiero na pierwsze zajęcia mogą nie być przyjęte z powodu braku miejsc.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu (12) 272-50-50.

Serdecznie zapraszamy
Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach
mgr Bernadeta Żurek

Pobierz kartę uczestnika wypoczynku

 


ŚWIETLICA  ŚRODOWISKOWA  ZAPRASZA

 

      Jak w każdym roku szkolnym Świetlica Środowiskowa od 1 września 2015 r. wznawia prowadzenie zajęć dla dzieci ze szkoły podstawowej i młodzieży z gimnazjum.

 

  Zajęcia będą odbywały się we wszystkich miejscowościach gminy tj. w  Sułkowicach, Biertowicach, Harbutowicach, Krzywaczce i Rudniku, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach dostosowanych do rozkładu zajęć w szkołach.

      Co oferujemy :

1.    Ciekawe i bezpieczne spędzenie wolnego czasu wśród koleżanek i kolegów pod czujnym okiem fachowego personelu.

2.      Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia.

3.      Planszowe gry strategiczne, rozwijające  myślenie i wyobraźnię.

4.      Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu i w salach gimnastycznych.

5.   Wspólną zabawę z innymi dziećmi, spacery, wyjazdy na basen, do kina, na wycieczki, udział w różnorodnych konkursach z nagrodami.

6.      Rozwój zainteresowań, zdobywanie wiedzy o otaczającym świecie, pogłębianie wiedzy szkolnej w zabawie.

7.      Podwieczorek o godz. 15.00.

8.   Pomoc w odrobieniu zadania domowego, nadrobieniu braków szkolnych oraz reedukację w zakresie czytania, pisania z ćwiczeniami usprawniającymi małą motorykę i orientację przestrzenną.

Uczęszczanie na zajęcia jest dla wszystkich dzieci  całkowicie bezpłatne.

Jak zapisać dziecko na świetlicę ?

Należy pobrać kartę uczestnika  u wychowawczyń na świetlicy lub pobrać ją tutaj i  niezwłocznie zwrócić. Ilość miejsc jest ograniczona, dzieci przyjmowane będą w kolejności zgłoszeń.

 

Tel. 12 272-50-50 

Kierownik Świetlicy 
mgr  Bernadeta Żurek


 

 

Akcja Lato 2015

Przygoda w Pieninach

Na swój piąty wyjazd z dziećmi na tygodniowy wypoczynek  Świetlica Środowiskowa wybrała  jeden z piękniejszych zakątków jakim są te wapienne góry i malownicze krajobrazy, którym niezwykłego uroku dodaje czorsztyńskie jezioro.

I tak 26 lipca o godz. 15.00 ostatnie pożegnanie, klakson autokaru na do widzenia i 38 uczestników rozpoczęło swój w  większości pierwszy (bez rodziców ) wakacyjny wyjazd. Bazą wypoczynku był Czorsztyn. Program staraliśmy się ułożyć tak by było atrakcyjnie, a jednocześnie każdy z uczestników mógł łyknąć zupełnie nieświadomie, poprzez osobiste doświadczenie nieco wiedzy, która później w szkolnych ławach przyda się jak znalazł. Oto krótka relacja z naszego pobytu.

Dzień pierwszy ( niedziela) -  rozpoczęcie przygody

Przyjazd do pensjonatu „Ela”, rozlokowanie się w pokojach, co za wygoda, cały pensjonat tylko dla nas. Pani Ela pogodna i uprzejma właścicielka zgadza się na wszystko o co prosimy, nawet na zajęcie wszystkich pokoi (np. w czteroosobowym lokują się tylko trzy osoby ), tak b y dzieciom było wygodnie i dobrze się czuły w swoim towarzystwie ).

Następnie obiadokolacja i pierwszy spacer po Czorsztynie. Dochodzimy do majestatycznych ruin zamku i w ten sposób jesteśmy na dawnej polsko-węgierskiej granicy. Wracamy okrężną drogą podziwiając urzekające widoki na całą okolicę.

Dzień drugi ( poniedziałek ) – dzień pieszych wędrówek

Mamy sporą grupę ośmiolatków więc Trzy Korony odpadają. Podjeżdżamy  pod Wąwóz Homole jedną z największych atrakcji małych Pienin. Wśród majestatycznie wznoszących się na 120 m kolorowych skał oraz turni, mijając malownicze kaskady docieramy do końca rozległej polany z barkiem kawowo – lodowym i miejscem na odpoczynek. Zaczyna siąpić deszcz, ale od czego są nasze zawsze obecne w plecakach peleryny. Schodzimy do Jaworek pod dawną cerkiew dziś kościół katolicki pod wezwanie Jana  Chrzciciela. Niestety tylko przez kratę (osoba mogąca nas wpuścić do środka jest nieobecna) podziwiamy wspaniały Ikonostas z  uwiecznionymi na ikonach w rokokowych ramach Patriarchami Starego Testamentu.

Obiad jak zwykle o 14.00, a następnie Wąwóz  Papieski.  Wyglądał tak  niewinnie, ale krótka droga na szczyt wcale nie była łatwa. I tu pochwała dla naszych najmłodszych – nikt nie narzekał, nie marudził dzielnie wspinając się po stromej, położonej wśród olbrzymich głazów i skał ścieżce. Wysiłek został nagrodzony, po zejściu (tak jak i przed wyjściem ) szalejemy na torze saneczkowym.

22.00 Idziemy spać, ale jak zasnąć po tylu wrażeniach.

Dzień trzeci ( wtorek ) – dzień przeżyć ekstremalnych

Po śniadaniu szybkie pakowanie i już mkniemy do Białki Tatrzańskiej i jej słynnych gorących źródeł. Odprawa ratownika i do wody. Czego tam nie było : rwąca rzeka, sztuczna fala, cztery zjeżdżalnie (jedna dla nas zakazana bo zbyt niebezpieczna),  bicze wodne dżakuzzi, wodotryski. Dwie i pół godziny w ciepłych zdrowotnych wodach „Bani” minęły jak z bicza strzelił.

Po obiedzie niespodzianka od personelu – obowiązkowy odpoczynek z próbą zaśnięcia, nieco grymasów, ale wszyscy kładą się na łóżkach, po 15 minutach w pensjonacie zalega cisza jak makiem zasiał, wszyscy ( no prawie wszyscy śpią). To było potrzebne, wszak to nie obóz przetrwania , ale wakacyjny aktywny wypoczynek.

Godzinka mija i jesteśmy gotowi  na następne wyzwanie. To park linowy, zaopatrzeni w kaski i bezpieczny sprzęt uczestnicy pokonują kolejne ścieżki na mniejszych i większych wysokościach. Wielkie uznanie dla wszystkich, wielu musiało pokonać samego siebie, swój lęk, poddać się próbie wytrzymałości. Niespodzianką było spotkanie tu turystów z Krzywaczki, a Panu, który pomógł dzieciom przejść  przez wiszące paliki jeszcze raz dziękujemy.

Dzień czwarty  (środa ) -  pogodowa niespodzianka

Tego dnia budzi nas  bębnienie deszczu o szyby i blaszany dach. Miny nietęgie,  można zostać w domu i zorganizować wspólne zabawy, ale przecież to mamy u siebie w świetlicy na co dzień. Szybka decyzja, kilka telefonów i już wiemy, że przyjmie nas na zwiedzanie (rezerwacja była na czwartek) największa  zapora i elektrownia wodna w Niedzicy. Zwiedzamy balkon ogólny, halę maszyn, halę generatorów, przechodzimy podziemnymi korytarzami  trzy metry pod taflą jeziora na koronę zapory. Przewodnik ciekawie opowiada o powstawaniu przez 25 lat tej najwyższej zapory ziemnej z centralnym uszczelnieniem glinowy. Całości dopełnia niezwykle ciekawy film dający wyobrażenie jak ogromnym żywiołem może być woda. Kiedy jesteśmy na wierzchu zapory już zza chmur wygląda słońce. Po południu jedziemy więc do Szczawnicy. Oczywiście nieodłączne na każdej wycieczce pamiątki i spacer po uzdrowisku z pijalnią wód mineralnych włącznie, a wieczorem dyskoteka.

Dzień piąty ( czwartek ) – miało być plażowanie i kąpiel  w jeziorze

Niestety zbyt zimno by plażować 17 stopni to za mało na kąpiel w jeziorze, ale jak miała być kąpiel to musiała być kąpiel no i pojechaliśmy znów na gorące źródła. Tę decyzję wszyscy przyjęli z wielkim aplauzem. Teraz było już łatwiej i sprawniej bo przecież wiedzieliśmy już wszyscy jak tam się poruszać.

Po południu Niedzica,  rejs statkiem po jeziorze czorsztyńskim i zwiedzanie XIV wiecznego zamku. Z tą budowlą czas obszedł się bardziej łaskawie niż z zamkiem w Czorsztynie. Pozostał w prawie nienaruszonym stanie. Jego największą ciekawostką jest odnalezienie tu po II wojnie inkaskiego pisma węzełkowego zawierającego podobno informację o ukrytym skarbie, no i oczywiście legenda o duchu Brunchildy.

Wieczorem ognisko z pieczeniem kiełbasy i wspólnym śpiewaniem, no i jeszcze pakowanie przed jutrzejszym powrotem do domu.

Dzień szósty – powrót do Sułkowic.

Ale jeszcze przed końcem ostatnia atrakcja – spływ Dunajcem. Wypływamy z przystani Sromowce Niżne i 18 kilometrową trasą po przeszło dwóch godzinach docieramy do Szczawnicy. Długo by opowiadać i o mijanej okolicy urzekającej pięknem przyrody i majestatem gór, cisza, spokój , malownicze meandry górskiej rzeki  - to najpiękniejszy zakątek Pienin. Ostatni spacer po Szczawnicy i wracamy do Czorsztyna. Po obiedzie idziemy jeszcze na wspólne lody i około godziny 17 z minutami uczestnicy lądują w stęsknionych ramionach rodziców.

Jako organizatorzy dziękujemy wszystkim uczestnikom za przestrzeganie regulaminów. Tworzymy je po to by zapewnić ład, porządek no i bezpieczeństwo podczas całego pobytu. Wyrażamy uznanie za punktualność i samodzielność oraz wytrwałość podczas wędrówek.

Panu Darkowi Gąsienicy – Mikołajczykowi dziękujemy za bezpieczną podróż, ale i za bycie przewodnikiem opowiadającym o każdym mijanym obiekcie, o prowadzeniu nas w wybrane  miejsca, o doradzaniu, którą drogę wybrać i za całe towarzyszenie swoim pogodnym usposobieniem.

I to już wszystko, największą nagrodą dla personelu było pytanie uczestników dokąd pojedziemy w następnym roku i jaki kolor rozpoznawczych chust mamy wybrać na przyszły wyjazd. Znaczy to, że byli zadowoleni i było im dobrze podczas naszej pienińskiej przygody, a tylko o to nam chodziło, by się wspólnie bawić, twórczo odpocząć i wrócić cało i zdrowo.

Do zobaczenia więc za rok – wymyślimy coś równie atrakcyjnego.

 

Kierownik wypoczynku

Bernadeta Żurek

Zobacz galerię zdjęć

 Wakacje ze Świetlicą Środowiskową

Tegoroczne zajęcia w ramach akcji  „ Wakacyjne kolory lata – 2015” będą organizowane przez Świetlicę Środowiskową w Sułkowicach wzorem lat ubiegłych w każdej miejscowości gminy tj. w Sułkowicach, Biertowicach, Harbutowicach, Krzywaczce i Rudniku.

Termin zajęć : 06.07 do 24.07.2015 r.

Godziny zajęć : od 900 do 1300.

Co oferujemy :

ciekawe spotkania w swoich miejscowościach ( malarstwo, muzyka, zabawy grupowe w indiańskiej obrzędowości, konkursy z nagrodami, warsztaty profilaktyczne, wycieczki piesze i autokarowe, zajęcia sportowe i wiele innych atrakcji ).

Jak zapisać dziecko na zajęcia :

Od 10 czerwca w sekretariacie każdej szkoły lub u wychowawczyni świetlicy środowiskowej należy pobrać kartę zgłoszenia, wypełnić i zwrócić w ten sam sposób w nieprzekraczalnym terminie do 23 czerwca 2015 r.

Kartę można również pobrać ze strony internetowej świetlicy i zwrócić  do sekretariatu w szkole.

Świetlica dopełniła wszelkich formalności w celu  zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa uczestnikom zajęć, o czym świadczy wpisanie jej przez Kuratorium Oświaty w Krakowie do bazy wypoczynku MEN.

                Zapraszamy wszystkich chętnych lubiących dobrą zabawę i wakacyjną przygodę.

 

Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach

mgr Bernadeta Żurek

 

Pobierz kartę uczestnika wakacji


 

 

OGŁOSZENIE

Świetlica Środowiskowa  w  Sułkowicach ogłasza zapisy na wyjazd wakacyjny dla dzieci pod hasłem „Przygoda w Pieninach”

Termin : 26 – 31 lipca 2015 roku

Miejsce zakwaterowania – Czorsztyn

Zapewniamy :

 - wyżywienie : trzy posiłki dziennie, prowiant na wycieczki, woda mineralna przez cały dzień

- zakwaterowanie w domu wypoczynkowym „Ela”

- wszystkie bilety wstępu, usługi przewodnickie

- w razie potrzeby opiekę medyczną miejscowego ośrodka zdrowia

W programie między innymi :

- wyprawa na „Trzy Korony”

-rejs statkiem po jeziorze i zwiedzanie zamku

- wyprawa do Wąwozu „Homole”

- kąpiel w gorących źródłach (Białka Tatrzańska)

- spotkania przy ognisku, wspólne gry i zabawy itp.

Całkowity koszt wyjazdu 500 zł, zapisy tylko osobiście w Świetlicy Środowiskowej  w Sułkowicach ul. Sportowa 45 A do 20 kwietnia 2015 , o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłata w ratach – przy zapisie 200 zł, pozostał  kwota do 20 lipca.

Szczegóły pod numerem telefonu : 12  272-50-50

                                                                                       Serdecznie zapraszamy

                                                                                          Kierownik Świetlicy

 

                                                                                        mgr Bernadeta Żurek


   

Ferie 2015

Ferie zimowe dla dzieci to dwa tygodnie wypoczynku i relaksu, to czas beztroski, który można spędzić na biernym  leniuchowaniu albo wybrać wspólne zabawy  i atrakcyjne wyjazdy z rówieśnikami. Taki wypoczynek oferuje każdego roku Świetlica Środowiskowa i jej filie.

  W tym roku na zajęcia zgłosiło się 177 uczestników. Choć śniegu zbyt mało by pojechać na kulig i ulepić bałwana, to i tak w świetlicach gwarno i wesoło. Pierwszy tydzień upłynął na wzajemnej integracji, wspólnych zabawach, które dawały możliwość nabycia ważnych umiejętności tak bardzo potrzebnych w kontaktach społecznych. Dużym powodzeniem cieszyły się gry stolikowe, ping-pong i piłkarzyki. Każdy dzień to możliwość zajęć ruchowych w salach gimnastycznych, a więc : piłka nożna, skakanki, hula-hop, dwa ognie itp. Było tez coś dla ducha i wyobraźni – w skupieniu uczestnicy wysłuchali baśni H.Ch. Andersena „Królowa śniegu”, a następnie przystąpili do wykonania plakatów konkursowych. Niektórzy w swojej inwencji twórczej poszli dalej i np. w Sułkowicach powstała galeria sztuki brzydkiej ostatecznie przemianowana na galerię sztuki współczesnej.

    W środę 18.02., 91 osób pojechało do kopalni soli w Bochni. Dzieci młodsze zwiedzały ją według edukacyjnego  programu „Królestwo Skarbnika”, a starsze „Dar Księżnej Kingi” . Było dużo radości i niespodzianek jak np. przejażdżka podziemną ciuchcią, czy zjazd po pochylni na własnym siedzeniu. Ostatni dzień pierwszego tygodnia to basen, do Suchej Beskidzkiej pojechało  117 dzieci.

W drugim tygodniu poza sportowymi rywalizacjami uczestnicy wzięli udział w konkursie na wierszyk o feriach, odwiedzili po raz drugi basen, a na koniec pojechali do Krakowa i obejrzeli film pt. „Pingwiny z Madagaskaru”.

W każdej miejscowości uczestnicy mogli napić się gorącej herbaty, byli też amatorzy wody mineralnej o smaku cytryny,  Pani Katarzynie  Trzebońskiej ( mamie uczestniczki z Biertowic),  dzieci zawdzięczają słodki poczęstunek w postaci smacznych ciasteczek za które serdecznie dziękujemy.

       Krystyna Sosin

 

 

Zapraszamy na ferie zimowe ze Świetlicą Środowiskową

 

Jak co roku Świetlica Środowiskowa, wraz z filiami we wszystkich miejscowościach gminy organizować będzie profesjonalne zajęcia dla dzieci z Gminy Sułkowice.

Będzie ciekawie, wesoło i zdrowo.


 Nasza oferta na nudę i nadmierne siedzenie przy komputerach to : bloki zajęć rekreacyjno - sportowych na świeżym powietrzu i w salach gimnastycznych, wyjazdy ( do kina, na basen, na kulig, warsztaty w kopalni soli w Bochni ), zajęcia świetlicowe : zabawy logiczne, gry stolikowe, plenery malarskie, różnorodne konkursy z nagrodami.

Zajęcia odbywać się będą od 16 do 27 lutego 2015 roku , codziennie ( od poniedziałku do piątku) w godz. od 9.00 do 13.00.

 

Zapisy

W sekretariacie każdej szkoły znajdują się karty kwalifikacyjne, które należy wypełnić i zwrócić w szkole lub u pań wychowawczyń świetlic. Należy to zrobić najpóźniej do wtorku 10 lutego 2015 do godz. 10.00.

 

Ze względu na konieczność zapewnienia właściwej liczby opiekunów karty należy złożyć we wskazanym wyżej  terminie. Dzieci, które przyjdą z kartami dopiero na pierwsze zajęcia, mogą nie zostać przyjęte z powodu braku miejsc.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu : (12) 272-50-50.

 

Bernadeta Żurek

 Kierownik Świetlicy Środowiskowej

 

Karta zgłoszenia - POBIERZ 

 

Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach działa od 29 marca 2007 roku, jest jednostką organizacyjną  Gminy Sułkowice. Świetlica jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego typu opiekuńczego. Świetlica Środowiskowa działa w granicach administracyjnych Gminy Sułkowice. 

 

Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach,,

 Sułkowice, ul. Sportowa 45A
32-440 Sułkowice
tel. (12) 272 50 50

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

·        Filia w Biertowicach,

 ·        Filia w Harbutowicach,

 ·        Filia w Krzywaczce,

 ·        Filia w Rudniku.

Strona Urzędu Miejskiego w Sułkowicach