Nasze motto na każdy dzień

  

Dąż ….

 Dąż do celu

 Budując swą przyszłość

 Pamiętaj – przyjaciół masz wielu

 I miłość musisz szerzyć,

 Że się zmienisz na lepsze wierzyć

 I dążyć

 Przez świat krętą drogą dążyć

 Czasem się w smutku pogrążyć

 Lub wstawać lewą nogą

 Może cię opętać nuda, ale dąż

 Na pewno ci się uda.

                            Marek Otrębski

MISJA

ŚWIETLICY  ŚRODOWISKOWEJ w SUŁKOWICACH

„Pod Szczęśliwym Aniołem”

 


1. Najwyższym dobrem dla naszej Świetlicy jest DZIECKO, które w przyjaznej atmosferze i wzajemnej akceptacji zwiększa swoje szanse na osiągnięcie sukcesów w życiu.

2. Swoich wychowanków przygotowujemy do aktywnego i świadomego funkcjonowania we współczesnym świecie, kierując się uniwersalnymi wartościami takimi jak : dobro, piękno, miłość, uczciwość, odpowiedzialność.

3. Organizujemy dla wychowanków : proces wychowawczy, dydaktyczny oraz wszechstronny rozwój osobowości i talentów.

4. Wspieramy rodzinę dziecka oraz współpracujemy ze wszystkimi instytucjami zajmującymi się pomocą dziecku i jego rodzinie.


 O Świetlicy „ Pod szczęśliwym aniołem”

 

Nasza świetlica jest placówką  opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego. Jej celem jest podejmowanie działań w stosunku do dzieci i młodzieży poprzez :

 

- udzielanie pomocy dydaktycznej wychowankom

 - tworzenie warunków do nauki własnej

 - rozwijanie zainteresowań dzieci

 - rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności

 - udzielanie wsparcia psychicznego, pedagogicznego dzieciom z różnorodnymi problemami

 - wczesne rozpoznawanie sygnałów świadczących o pojawiających się problemach

 - współpracę z rodziną dziecka

 - współpracę ze wszystkimi instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką dziecka i jego rodziny


Organizując różnorodne przedsięwzięcia wychodzimy naprzeciw szeroko rozumianym potrzebom wychowanków. Głównym naszym zadaniem są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, wczesna profilaktyka i ochrona przed nabywaniem  niewłaściwym wzorców zachowań w niekontrolowanych  grupach rówieśniczych. Posiadamy stałe pozycje w rocznym kalendarzu wydarzeń, są to: Powitanie  jesieni – rozpoczęcie pracy w nowym roku szkolnym, Piknik radości kończący rok szkolny, wspólne uroczystości z okazji świąt, wycieczki, konkursy, spotkania integracyjne z prezentacjami teatralnymi, organizacje specjalnych programów zajęć podczas ferii szkolnych i wakacji, udział w gminnych uroczystościach patriotycznych, współpraca ze Stowarzyszeniami w ramach poznawania i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego naszej małej ojczyzny.